تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۱۸

پیام: دعوای ابطال قرارداد اجاره غیرمالی است و تقویم خواسته اثری در ماهیت امر و دعوا ندارد بنابراین رأی صادره درخصوص این دعوا قابلیت فرجامخواهی را ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

م. با وکالت آقای ح.ک. وکیل دادگستری مع‌الواسطه از سوی آقای ع.ن، دادخواستی به‌طرفیت ش. و آقای م.ر. به خواسته ابطال قرارداد اجاره شماره ۳۲۹۴۲- ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ تنظیمی فی‌مابین خواندگان ردیف‌های ۱ و ۲ و رفع تصرف از محل و دکه و الزام شهرداری به انعقاد قرارداد اجاره تقدیم محاکم عمومی ش. نموده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی ارجاع شده است. دادگاه طی دادنامه ۴۰۰۰۴۷- ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ به لحاظ عدم ارائه دلیلی از سوی خواهان و با توجه به دفاعیات خواندگان دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر نموده است روزنامه الف. نسبت به دادنامه مرقوم فرجام‌خواهی کرده که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک پرونده تکمیلاً تحت نظر است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از محاکم عمومی را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، در موارد احصاء شده در ماده مرقوم قابل فرجام دانسته است. فراز یک بند الف ماده مرقوم ناظر به دعاوی مالی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد و فراز ۲ آن ناظر به احکام غیرمالی است. با توجه به اینکه خواسته دعوی مطروحه ابطال قرارداد اجاره و رفع تصرف از محل آن است که جزء دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود و تقویم خواسته در ماهیت امر و دعوی تغییری ایجاد نمی‌نماید و نظر به اینکه دعوی مطروحه در زمره دعاوی غیرمالی احصاء شده در ماده یادشده نمی‌باشد لذا به لحاظ عدم قابلیت فرجام‌خواهی دادنامه معنونه، فرجام‌خواهی مردود و اعلام می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور

معینی- جلیلی تقویان