تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۱۲۹

پیام: عدم تهیه مسکن از جانب زوج، مانع از صدور حکم الزام به تمکین زوجه نمی‌باشد؛ اما اجرای این حکم منوط به تهیه مسکن متناسب با شئون زوجه خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ق.م. به طرفیت خوانده خانم ن.غ. با وکالت آقای م.الف. به خواسته الزام به تمکین و انجام وظایف شرعی و قانونی ناشی از زوجیت نظر به تمکین زوجه از زوج، فرع بر تهیه مقدمات و اثاث‌البیت توسط زوج می‌باشد و در مانحن ‬فیه، خواهان با وصف ابلاغ واقعی در مهلت قانونی، مدارک مثبته خود را مبنی بر تهیه منزل مسکونی و اثاث‌البیت ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و با استناد به مفهوم مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظرمرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.م. به طرفیت خانم ن.غ. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۶۱ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۷ صادره از شعبه ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام همسرش به بازگشت به منزل مشترک و تمکین از وی محکوم به بطلان اعلام شده است، نظر به اینکه ادامه علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء می‌کند که تجدیدنظرخوانده در منزل مشترک زندگی کرده و در تمکین شوهرش باشد دلیلی نیز بر وجود مانع مشروع یا عذر موجه و یا مظنه خوف ضرر اقامه نشده است از طرفی اثر حکم تمکین نسبت به آتیه و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست و اجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث‌البیت متعارف از سوی زوج می‌باشد با لحاظ مراتب مذکور و با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و دفاعی و توضیحات طرفین و مستندات رأی دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر نشده و مخالف با موازین شرعی است لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبول تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور نقض می‌شود و با استناد به مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۵ و ۱۱۰۸و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به بازگشت به منزل شوهرش و تمکین از وی صادر می‌گردد النهایه اجرای این حکم به تهیه مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث‌البیت متعارف از سوی زوج هم زمان با اجرای حکم تمکین می‌باشد این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- عاشوری