تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۱۰۶

پیام: ازدواج مجدد زوج و تشکیل خانواده جدید پس از جدایی، موجبی موجه برای پذیرش تقاضای وی مبنی بر کاهش اقساط مهریه زوجه اول است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ف.ز. به طرفیت خانم ن.م. به خواسته تقلیل پیش‌قسط و اقساط از محکوم‌به دادنامه ۹۰۰۰۶۵ -۱۳۹۰/۴/۵ کلاسه پرونده ۸۹۱۶۴۶ با توجه به شرح دادخواست و اظهارات طرفین و استشهادیه پیوست و نظر به زن‌دار بودن خواهان و با توجه به اینکه نامبرده بعد از جدایی از خوانده مجدداً تشکیل زندگی داده است و با در نظر گرفتن وضعیت مالی خواهان دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص داده و به استناد ماده ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ قانون اعسار از محکوم‌به خواهان پیش‌قسط و اقساط معوقه دادنامه فوق‌الذکر را تا صدور رأی مجموعاً به ۱۲ سکه تقلیل داده می‌شود و از تاریخ صدور این رأی اقساط را هر سه ماه یک سکه تعیین می‌گردد، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی خانواده شهر ری - فریدونی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.م. به طرفیت آقای ف.ز. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی شهر ری که به‌ موجب آن با درخواست تجدیدنظرخوانده و احراز اعسار وی پیش‌قسط و اقساط معوقه مهریه محکوم‌به به شرح مندرج در رأی مذکور تعدیل شده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رأی و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- عاشوری