درخواست تعدیل اقساط مهریه به دلیل ازدواج زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ازدواج مجدد زوج و تشکیل خانواده جدید پس از جدایی، موجبی موجه برای پذیرش تقاضای وی مبنی بر کاهش اقساط مهریه زوجه اول است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ف.ز. به طرفیت خانم ن.م. به خواسته تقلیل پیش‌قسط و اقساط از محکوم‌به دادنامه --- - 1390/04/05 کلاسه پرونده 891646 با توجه به شرح دادخواست و اظهارات طرفین و استشهادیه پیوست و نظر به زن‌دار بودن خواهان و با توجه به اینکه نامبرده بعد از جدایی از خوانده مجددا تشکیل زندگی داده است و با در نظر گرفتن وضعیت مالی خواهان دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص داده و به استناد ماده 20 و 21 و 23 قانون اعسار از محکوم‌به خواهان پیش‌قسط و اقساط معوقه دادنامه فوق‌الذکر را تا صدور رای مجموعا به 12 سکه تقلیل داده می‌شود و از تاریخ صدور این رای اقساط را هر سه ماه یک سکه تعیین می‌گردد، رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهر ری - فریدونی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.م. به طرفیت آقای ف.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/01 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی شهر ری که به‌ موجب آن با درخواست تجدیدنظرخوانده و احراز اعسار وی پیش‌قسط و اقساط معوقه مهریه محکوم‌به به شرح مندرج در رای مذکور تعدیل شده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- عاشوری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها