تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۳۲

پیام: تقدیم دادخواست واخواهی پس از پایان مهلت واخواهی و تجدیدنظر و در مهلت فرجام خواهی موجب پذیرش دادخواست به عنوان فرجام نخواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ خانم ص.ج. با وکالت آقای ع.ه. و خانم س.خ. دادخواستی به طرفیت آقای م.ر. به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم دادگستری ساری نموده که رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی ساری ارجاع و پس از رسیدگی‌های لازم منتهی به دادنامه غیابی شماره ۱۰۰۰۷۷۷- ۱۳۹۳/۵/۲۷ مبنی بر صدور حکم طلاق زوجه به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گردد، حسب اوراق پرونده حکم غیابی صادره به شرح برگ ۶۱ پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۹ به آقای م.ر. ابلاغ می‌شود و وی در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۸ نسبت به آن واخواهی به‌عمل می‌آورد و دادگاه صادرکننده رأی غیابی با توجه به انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی، واخواهی را فرجام‌خواهی تلقی و پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست محکوم‌علیه غائب به حکم غیابی به‌عنوان واخواه اعتراض دارد که فقط در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی بوده دادگاه طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ بندها و نیز تبصره یک این ماده به اعتراض رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌کرد و تلقی واخواهی به فرجام‌خواهی توجیه قانونی ندارد و بنا به‌مراتب در وضعیت حاضر موضوع قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور را ندارد و با رد فرجام‌خواهی پرونده به مرجع ارسال‌کننده اعاده می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور

انصاری - احمدی