تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۳۷

پیام: امکان طرح دعوی اعسار مختص اشخاص حقیقی بوده و از جانب اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی مرکز خیریه درمانی... با مدیریت عاملی آقای م.ک. با وکالت آقای م.ص. به طرفیت الف. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی وکیل واخواه و مستندات ابرازی ایشان، نظر به اینکه مطابق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست و در مانحن ‬فیه خواهان دلایل و مدارکی که حاکی از اثبات ادعایش و عدم تمکن مالی وی در پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی باشد به دادگاه ارائه ننموده است بنابراین خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - فلاح

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۵۶۰۰۵۵۲ مورخه ۱۳۹۳/۶/۹ صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه مرکز خیریه درمانی... به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی صادر شده است مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً مقنن به شرح ماده ۵۰۴ از قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تعریف از معسر از واژه کسی استفاده نموده که این واژه صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی بوده و تسری به اشخاص حقوقی ندارد و ثانیاً موسسه خیریه درمانی... دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در اداره ثبت شرکت‌ها به شماره... به ثبت رسیده است ثالثاً مطابق صراحت ماده ۵۱۲ از قانون مرقوم از شخص حقوقی درخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود بنابراین به حکم مقرر در ماده ۲ از همان قانون دعوی به کیفیت مطروحه از ناحیه شخص حقوقی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از این رو دادگاه ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی