طرح دعوی اعسار توسط شخص حقوقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: امکان طرح دعوی اعسار مختص اشخاص حقیقی بوده و از جانب اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی مرکز خیریه درمانی... با مدیریت عاملی آقای م.ک. با وکالت آقای م.ص. به طرفیت الف. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی وکیل واخواه و مستندات ابرازی ایشان، نظر به اینکه مطابق ماده 504 قانون آیین دادرسی در امور مدنی معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست و در مانحن ‌فیه خواهان دلایل و مدارکی که حاکی از اثبات ادعایش و عدم تمکن مالی وی در پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی باشد به دادگاه ارائه ننموده است بنابراین خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - فلاح

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/06/09 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه مرکز خیریه درمانی... به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی صادر شده است مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا مقنن به شرح ماده 504 از قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تعریف از معسر از واژه کسی استفاده نموده که این واژه صرفا ناظر بر اشخاص حقیقی بوده و تسری به اشخاص حقوقی ندارد و ثانیا موسسه خیریه درمانی... دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در اداره ثبت شرکت‌ها به شماره... به ثبت رسیده است ثالثا مطابق صراحت ماده 512 از قانون مرقوم از شخص حقوقی درخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود بنابراین به حکم مقرر در ماده 2 از همان قانون دعوی به کیفیت مطروحه از ناحیه شخص حقوقی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از این رو دادگاه ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به استناد قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی

منبع
برچسب‌ها