تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۵۰

پیام: دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین غیرمالی بوده و حکم صادره در آن غیرقابل فرجام خواهی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۲۴۰۰۵۸۱ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بیرجند خانم ط.م.پ. به وکالت از آقای م.ب. دادخواستی به‌طرفیت الف. به خواسته اعتراض به موات اعلام شدن اراضی ملکی موکلین به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۹۱/۶۲ و رأی اصلاحی به تاریخ ۶۲/۴/۶ و ۲۵ د- ۹۸ ک مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۸ به متراژ هشتصد مترمربع واقع در شمال شهر بیرجند و صدور حکم احیاء اراضی فوق و کسر مساحت مذکور از پلاک... و غیره از سند دولت تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکل به موجب مبایعه‌نامه‌های پیوست در تاریخ ۶۷/۹/۲۰ یک قطعه زمین به متراژ چهارصد مترمربع از م.ک. و م.ق. در مورخه ۱۳۶۸/۱/۲۹ و یک قطعه زمین به متراژ دویست مترمربع از ح.ع. و به موجب مبایعه‌نامه مورخه ۱۳۸۰/۱۲/۱۰ یک قطعه زمین به متراژ دویست مترمربع از الف. ب. خریداری نموده است علی‌رغم مالکیت موکل بر اراضی فوق بعد از مراجعه برای ساخت‌وساز اطلاع حاصل نموده که اراضی موات اعلام گردیده درصورتی‌که سابقه احیاء اراضی به قبل از سال ۵۷ برمی‌گردد لذا مستنداً به ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ از قانون مدنی و ماده ۱۳ قانون زمین شهری به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی ختم رسیدگی را اعلام به موجب دادنامه شماره ۴۰۰۵۵۷- ۱۳۹۳/۶/۴ با توجه به نظریه هیأت پنج‌نفره کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر اینکه اراضی مورد اعتراض را فاقد سابقه احیاء قدیمی قبل از سال ۵۸ تشخیص داده‌اند و انطباق موضوع با رأی کمیسیون ماده ۱۲ و مورد ادعای خواهان و با توجه به معاینه محل و انطباق با عکس هوایی شماره ۱۳- ۳ مربوط به سال ۵۶ که شواهدی از احیاء و ساختمان و ابنیه قدیمی مشاهده شده و با توجه به نظر کارشناس املاک مورد ادعا در حال حاضر جزء قسمتی از اراضی مسکن و شهرسازی پلاک... و غیره بخش ۲ بیرجند می‌باشد و در حال حاضر به‌صورت مغازه و مسکن در تصرف اشخاص می‌باشد درمجموع دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید این رأی از سوی وکیل خواهان مورد فرجام‌خواهی قرار گرفته پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه خواسته خواهان از دعاوی غیرمالی است، مستنداً به بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی فقط قابل تجدیدنظر می‌باشد زیرا خواهان با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعتراض به اعلام موات بودن اراضی مورد ادعا برابر رأی کمیسیون ماده ۱۳ قانون زمین شهری نسبت به آن اعتراض نموده و هزینه دادرسی را هم به اعتبار غیرمالی بودن خواسته پرداخت نموده بنا به مراتب و نظر به اینکه موضوع فرجام‌خواهی از شمول ماده ۳۶۷ از قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشد به جهت غیرقابل طرح بودن فرجام‌خواهی، این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به دادگاه بدوی اعاده می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور

عبداله‌پور- میرمجیدی