تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۴۸

پیام: دعوای ابطال تقسیم نامه ناشی از اشتباه در تقسیم، غیرمالی بوده و حکم صادره در آن غیرقابل فرجام خواهی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۳۲۰۰۰۸۵ شعبه دوم دادگاه حقوقی بیرجند خانم ه.ح. دادخواستی به‌طرفیت خانم‌ها ۱- ز. ۲- ز.ه. ۳- م.ح. ۴- ح.ض. و سی نفر دیگر به اسامی لیست پیوست دادخواست به خواسته صدور حکم بر بطلان تقسیم‌نامه بدون تاریخ پیوست مربوط به مرحوم م.ح. و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به قائم‌مقامی مورثم (خ.ح.) جزء وراث مرحوم ع.ح. هستم که وراث مع‌الواسطه آن مرحوم به شرح مقید (خواندگان) می‌باشند اما فقط تعداد چند نفری از ورثه طبقه دوم و سوم بدون بررسی و محاسبه سهام ورثه به‌صورت غیابی بدون داشتن وکالت و به‌صورت یک‌طرفه تقسیم نموده‌اند درحالی‌که ماترک تقسیم شده مربوط به پدربزرگم ارتباطی به م.ح. نداشته و ماترک باقیمانده جزء حصه تمام وراث حین‌الفوت مرحوم ع.ح. است و تا زمانی‌که ماترک بین وراث ع.ح. انجام نشود و حصه ع.ح. از ماترک خارج نشود تقسیم‌نامه بدون تاریخ پیوست خلاف مقررات می‌باشد و از طرف دیگر چون کلاً به دلیل تمایز و تفاوت و میزان و نحوه تقسیم و باطل بودن تقسیم به علت اشتباه در تعیین سهام ورثه تقسیم‌نامه از اساس باطل است همگی بر اساس ماده ۶۰۱ قانون مدنی از جهات بطلان تقسیم‌نامه می‌باشد متأسفانه خواندگان به‌صورت یک‌طرفه اراضی را تصرف و حاضر به تصحیح و تقسیم صحیح فی‌مابین تمام وراث حین‌الفوت کما‌فرض‌اله نمی‌باشند لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از دو جلسه رسیدگی ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۲۰۰۵۸- ۱۳۹۳/۶/۸ ضمن انعکاس خلاصه دعوی خواهان و مدافعات خوانده حاضر در جلسه با این استدلال که تقسیم‌نامه طبق احکام شریعت اسلامی فقه فقهای اهل سنت و جماعت حمایت انجام شده و خواهان ذیل آن را امضاء و تقسیم را پذیرفته و رضایت خود را بر تقسیم با امضاء ذیل آن قبول نموده و اصل بر صحت قراردادهای خصوصی بین افراد است و در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد دادگاه دعوی خواهان را موجه ندانسته مستنداً به ماده ۲۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید رأی صادره در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۰ به خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ آقای ح.ش. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده پرونده پس از انجام تشریفات مربوط به فرجام‌خواهی به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دعاوی مربوط به ابطال تقسیم‌نامه ناشی از اشتباه در تقسیم از دعاوی غیرمالی فقط قابل تجدیدنظر می‌باشد با توجه به غیرمالی بودن خواسته از شمول ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی مالی با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را در صورت عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت آن قابل فرجام دانسته خارج می‌باشد بنا به ‌مراتب به‌ جهت غیرقابل فرجام بودن خواسته دادخواست فرجامی قابل طرح نیست این شعبه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور

عبداله‌پور- میرمجیدی