فرجام خواهی در دعوای اشتباه در تقسیم

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای ابطال تقسیم نامه ناشی از اشتباه در تقسیم، غیرمالی بوده و حکم صادره در آن غیرقابل فرجام خواهی است.

رای خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه --- شعبه دوم دادگاه حقوقی بیرجند خانم ه.ح. دادخواستی به‌طرفیت خانم‌ها 1 - ز. 2 - ز.ه. 3 - م.ح. 4 - ح.ض. و سی نفر دیگر به اسامی لیست پیوست دادخواست به خواسته صدور حکم بر بطلان تقسیم‌نامه بدون تاریخ پیوست مربوط به مرحوم م.ح. و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به قائم‌مقامی مورثم (خ.ح.) جزء وراث مرحوم ع.ح. هستم که وراث مع‌الواسطه آن مرحوم به شرح مقید (خواندگان) می‌باشند اما فقط تعداد چند نفری از ورثه طبقه دوم و سوم بدون بررسی و محاسبه سهام ورثه به‌صورت غیابی بدون داشتن وکالت و به‌صورت یک‌طرفه تقسیم نموده‌اند درحالی‌که ماترک تقسیم شده مربوط به پدربزرگم ارتباطی به م.ح. نداشته و ماترک باقیمانده جزء حصه تمام وراث حین‌الفوت مرحوم ع.ح. است و تا زمانی‌که ماترک بین وراث ع.ح. انجام نشود و حصه ع.ح. از ماترک خارج نشود تقسیم‌نامه بدون تاریخ پیوست خلاف مقررات می‌باشد و از طرف دیگر چون کلا به دلیل تمایز و تفاوت و میزان و نحوه تقسیم و باطل بودن تقسیم به علت اشتباه در تعیین سهام ورثه تقسیم‌نامه از اساس باطل است همگی بر اساس ماده 601 قانون مدنی از جهات بطلان تقسیم‌نامه می‌باشد متاسفانه خواندگان به‌صورت یک‌طرفه اراضی را تصرف و حاضر به تصحیح و تقسیم صحیح فی‌مابین تمام وراث حین‌الفوت کما‌فرض‌اله نمی‌باشند لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پس از دو جلسه رسیدگی ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 1393/06/08 ضمن انعکاس خلاصه دعوی خواهان و مدافعات خوانده حاضر در جلسه با این استدلال که تقسیم‌نامه طبق احکام شریعت اسلامی فقه فقهای اهل سنت و جماعت حمایت انجام شده و خواهان ذیل آن را امضا و تقسیم را پذیرفته و رضایت خود را بر تقسیم با امضا ذیل آن قبول نموده و اصل بر صحت قراردادهای خصوصی بین افراد است و در اجرای ماده 10 قانون مدنی دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد دادگاه دعوی خواهان را موجه ندانسته مستندا به ماده 297 از قانون آیین دادرسی مدنی رای بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید رای صادره در تاریخ 1393/06/30 به خواهان ابلاغ شده در تاریخ 1393/07/26 آقای ح.ش. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان از رای مذکور فرجام‌خواهی نموده پرونده پس از انجام تشریفات مربوط به فرجام‌خواهی به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دعاوی مربوط به ابطال تقسیم‌نامه ناشی از اشتباه در تقسیم از دعاوی غیرمالی فقط قابل تجدیدنظر می‌باشد با توجه به غیرمالی بودن خواسته از شمول ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی مالی با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را در صورت عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت آن قابل فرجام دانسته خارج می‌باشد بنا به ‌مراتب به‌ جهت غیرقابل فرجام بودن خواسته دادخواست فرجامی قابل طرح نیست این شعبه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور

عبداله‌پور- میرمجیدی

منبع
برچسب‌ها