شماره ۸۳/۳۰/۹۳۸۷ تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۱
حضرت آیت‎ا... هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوهقضائیه
عطف به نامه شماره۱۱۸۷۰/۸۳/۱مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۳:
بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل۱۷۰قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد:
«با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است.»
دبیرشورای نگهبان - احمدجنتی
شماره۱۱۸۷۰/۸۳/۱ ۲۸/۸/۱۳۸۳
محضرشریف حضرت‎آیت‎ا...جنتی
دبیرشورای محترم نگهبان
همانظورکه مستحضرید در اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی جمهوری‎اسلامی آمده است:
«قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‎نامه‎ها و آئین‎نامه‎های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‎تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمائید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب‎نامه‎ها و آئین‎نامه‎های قوه‎ مقننه و قضائیه و سازمانهای وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص و امثال آن نیز می‎شود یا مخصوص به تصویب‎نامه‎ها و آئین‎نامه‎های دولت به معنای قوه‎ مجریه می‎باشد.
رئیس قوه ‎قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی