تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۱۹۶

پیام: در صورتی که مهریه زوجه، تعدادی سکه بهار آزادی باشد، زوج نمی تواند اموالی که در طول زندگی مشترک به وی بخشیده است را به عنوان مهریه محاسبه کند، مگر آنکه دلیلی برای پرداخت این اموال از بابت مهریه، ارائه کند و یا اینکه زوجه آن اموال را به عنوان مهریه قبول کند. بنابراین، زوج تنها حق استرداد اموال ذکر شده را خواهد داشت.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ق. با وکالت آقایان ق.م و... به طرفیت خوانده آقای م.الف. به خواسته مطالبه یکصد و ده عدد سکه بهار آزادی بابت بخشی از مهریه به انضمام خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق سند نکاحیه رسمی به شماره ترتیب... مورخ ۱۳۷۶/۷/۳ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... شهر ری و احراز رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین و اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت مهریه یادشده به دادگاه ارائه ننموده هرچند ادعا کرده که در طول زندگی مشترک با زوجه (خواهان) اموالی را از جمله ملک مسکونی خود واقع در... را به نام وی کرده و همچنین مبالغی یورو از آلمان توسط فردی برای وی فرستاده که زوجه با آن زمینی در..... کرج برای خودش خریده است ولی دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه این اموال از بابت مهریه به زوجه بوده، ارائه نکرده. هرچند که از بابت مهریه به خواهان بدهکار بوده ولیکن از توجه به ماده ۲۷۵ قانون مدنی که مقرر داشته «متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آنچه موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.» که تقدیم دادخواست مهریه و مطالبه آن از سوی زوجه، دلالت بر این دارد که در فرض صحت موضوع، نامبرده آن اموال را از بابت پرداخت مهریه قبول ندارد و از طرفی نیز برابر قسمت اخیر ماده ۲۶۵ قانون مارالذکر که اشعار داشته «... اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند» زوج می‌تواند برابر قانون جهت استرداد اموال مورد ادعا اقدام نماید لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص دانسته مستنداً به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و ده عدد سکه بهار آزادی از بابت مهریه و مبلغ ۲۰۶۶۴۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت خانم م.ق. از دادنامه شماره ۹۳۰۱۶۰۳- ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ صادره از شعبه محترم ۲۶۴ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت خوانده بدوی تجدیدنظرخواه درمورد پرداخت یکصد و ده عدد سکه بهار آزادی بابت اصل خواسته مهریه و نیز پرداخت مبلغ ۲۰۶۶۴۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان بدوی تجدیدنظرخوانده به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌ مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. این رأی به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق‌الذکر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

احمدی- میرزائی