تأثیر گذشت شاکی در بزه سرقت بر رد مال

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت گذشت شاکی در بزه سرقت، ردّ مال منتفی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1 - م. الف. 2 - م. ه. پ. هر دو مبنی بر مشارکت در نه فقره سرقت عادی با شیوه و شگرد موبایل قاپی و ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران به نظر دادگاه با توجه به اظهارت دو نفر از شکات به اسامی خانم س.ف.ص.م. که گوشی وی در ید متهمین کشف شده است و به وی مسترد شده است و آقای م. الف. که بیان داشته یقین دارم که آقای ه. پ. از من سرقت کرد و با توجه به اتیان سوگند از طرف وی و با توجه به گزارش مرجع انتظامی و اقرار متهمین در مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 34 تهران و با توجه به اقرار متهمین در جلسه رسیدگی که سرقت از خانم ص. را قبول داریم و علی‌رغم دفاعیات متهمین درمجموع بزه سرقت از خانم س.ف. ص. توسط هر دو متهم و بزه سرقت از آقای م. الف. نسبت به آقای م. ه. پ. محرز می‌باشد و همچنین بزه ورود و اقامت غیرمجاز از طرف آقای م. الف. محرز است لذا دادگاه از جهت جنبه عمومی به استناد مواد 667 و 567 قانون مجازت اسلامی مصوب سال 1375 و با رعایت مواد 134 و 19 و 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آقای م. الف. را از جهت سرقت از خانم س.ف. ص. به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید (با احتساب ایام بازداشت قبلی) و دادگاه از جهت سرقت از خانم س.ف. ص. آقای م. ه. پ. را به تحمل دو سال و هفت ماه حبس تعزیری و به تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری و از جهت سرقت از آقای م. الف. آقای م. ه. پ. را به تحمل دو سال و هفت ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید (با احتساب ایام بازداشت قبلی) و همچنین دادگاه آقای م. ه. پ. را به رد عین مال مسروقه (یک عدد گوشی سامسونگ و یک عدد عینک) و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه در حق آقای م. الف. محکوم می‌نماید و دادگاه از جهت اقامت غیرمجاز به استناد مواد 11 و 15 قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه در خاک ایران آقای م. الف. را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و سپس طرد از خاک جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌نماید به نظر دادگاه علی‌رغم کیفرخواست صادره از طرف دادسرا با توجه به انکار شدید متهمین و با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر شک به نفع متهم در خصوص سایر شکات به دلیل عدم‌ کفایت ادله اثباتی بزه‌های انتسابی نسبت به متهمین احراز نمی‌گردد و دادگاه به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهمین صادر می‌نماید و همچنین دادگاه در خصوص ورود و اقامت غیرمجاز نسبت به آقای م. ه. پ. با توجه به ارائه پاسپورت تمدیدشده بزه انتسابی اقامت غیرمجاز احراز نمی‌گردد و دادگاه به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت آقای م. ه. پ. صادر می‌نماید و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - سامنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تقاضای آقای ه. پ. مبنی بر اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تخفیف در مجازات مقرر موضوع دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/02/19 در پرونده کلاسه --- - 93 این دادگاه که به ‌موجب آن محکوم‌علیه به اتهام سرقت تلفن همراه (کیف زنی) موضوع شکایت آقای م.الف. محکوم به دو سال و هفت ماه حبس و چهل ضربه شلاق و رد مال شده است، نظر به اینکه محکوم‌علیه در این مرحله از رسیدگی مبادرت به اخذ گذشت شاکی نموده است لهذا دادگاه مشارالیه را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داده و به استناد ماده 483 قانون مذکور صرفا حبس معینه را به یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تخفیف می‌نماید. رای صادره قطعی است. ضمنا رد مال با توجه به گذشت شاکی منتفی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسینعلی منصوری - گودرز زمانی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/12/24 در پرونده کلاسه --- - 93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به ‌موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظر خواه علیه تجدیدنظر خوانده به نام م. ه. پ. مبنی بر سرقت یک دستگاه تلفن همراه (کف‌زنی) به تحمل دو سال و هفت ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق و رد مال (یک دستگاه گوشی سامسونگ و عینک) محکوم گردیده و شاکی به قلت مجازات معترض گردیده و خواستار اشد مجازات برای تجدیدنظر خوانده است با عنایت به اینکه دادنامه معترض‌عنه مطابق موازین و مقررات جاریه اصدار یافته و نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و ازنظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسینعلی منصوری - گودرز زمانی

منبع
برچسب‌ها