تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۱۳

پیام: بر مبنای اصل صحت، مادامیکه به اصالت اسناد عادی تنظیمی بین مردم خدشه ای (مثل ادعای جعل یا انکار) وارد نشده باشد، اصل بر صحت آن بوده بنابراین طرح دعوای تنفیذ سند عادی مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ج.ب. و خانم‌ها ف.، م.، ز. شهرت همگی پ.، س.الف. با وکالت آقای ی.الف. به طرفیت آقا و خانم‌ها ف.، ف. شهرت هر دو پ.، م.پ. به خواسته تنفیذ صلح‌نامه و سند عادی مورخه ۱۳۷۶/۲/۲۴ مبنی بر تأیید پرداخت سهم‌الارث به انضمام خسارت دادرسی باستناد به فتوکپی مصدق رسید عادی مورخه ۱۳۷۶/۲/۲۴ به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که مورث خواندگان به موجب رسید عادی مورخه ۱۳۷۶/۲/۲۴ سهم‌الارث خود را از ماترک مرحوم الف.پ. که مشتمل بر سهم‌الارث آن مرحوم از ماترک مورث خواهان‌ها بوده‌ است را مجموعاً به مبلغ سه میلیون ریال از خواهان ردیف اول دریافت و مراتب به تأیید شهود حاضر نیز رسیده است، حالیه تقاضای تنفیذ رسید مذکور را دارند. خواندگان در جلسه رسیدگی ضمن تأیید رسید مذکور که به امضاء مورثشان رسیده است، اظهار می‌دارند رسید مذکور مربوط به سهم‌الارث از نقدینگی مرحوم الف.پ. بوده‌ است و ارتباطی به ماترک مورث خواندگان مرحوم ن.ع. ندارد. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و دفاع غیرموثر خواندگان دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی حکم به تنفیذ رسید عادی مورخه ۱۳۷۶/۲/۲۴ صادر و اعلام می‌دارد و از حیث تسبیب، خواندگان را به پرداخت مبلغ ۱/۶۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - طالب لو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.، ف. با نام خانوادگی پ. و م.پ. به طرفیت ج.ب. و خانم‌ها ف.، م.، ز. همگی پ.، س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۸ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواندگان مبنی بر تنفیذ صلح‌نامه و سند عادی مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۴ حکم به تنفیذ رسید عادی مذکور به علاوه پرداخت خسارت دادرسی صادر شده است؛ دادگاه با توجه به اینکه سند مدرکیه خواهان‌های بدوی دلالت بر آن دارد که آقای ع.پ.کلیه اموال منقول و غیرمنقول از جمله مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد را مربوط به مرحوم الف.پ. و مرحوم ن.پ. را از فرزند آن مرحوم به نام ج.پ. تحویل گرفته است که متعاقب آن خواهان‌های بدوی با طرح این موضوع که مورث خواندگان بدوی سهم‌الارث خود از ماترک مرحوم الف.پ. را دریافت کرده‌ است، تقاضای تنفیذ رسید فوق را نموده‌اند و دادگاه به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم صادره نموده است. اما در این مرحله از رسیدگی، از آنجا که اصل بر صحت و تأیید اسناد و مدارک تنظیمی از سوی افراد می‌باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین در پرونده حاضر هرچند که سند فوق موید اقرار آقای ع.پ. به دریافت سهم‌الارث خود می‌باشد و تا زمانی که نسبت به آن ادعای جعل و یا انکار در مقام دفاع و یا مدعی در دعاوی احتمالی نشده است، اصل بر صحت آن است و طرح دعوی تنفیذ قابلیت استماع ندارد. لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ قانون مرقوم، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان‌های بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی