تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۳۲۰
شماره پرونده: ۹۳-۰۶۶-۰۷۵۶

استعلام:

۱- آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مامورین انتظامی در خصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز درسطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانه­های می‌باشد یا خیر و به عبارت دیگر اختیار دادستان به صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون می‌باشد؟
۲- بر فرض مجاز نبودن دادستان ونداشتن اختیار وصدور دستور از سوی دادستان در مورد فوق به مامورین انتظامی مبنی بر جلوگیری از ساخت وساز با همکاری شهرداری و آیا در فرض تمرد از مامورین دولت بر فرض قانونی بودن دستور است و یا به صورت مطلق است وه رگونه تمرد اعم از اینکه دستور قانونی بوده و یا نباشد تمرد محسوب می­گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- ماده ۱۰۰ قانون شهردای ها « مأمورین شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است. حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال می­باشد؛ ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز را صادر نماید.
۲- چنانچه مأمورین انتظامی به همراه مأمورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در حین مأموریت و انجام وظیفه باشند، تمّرد به آنها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمّرد نسبت به مأمورین محسوب خواهد شد./ب