نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

شماره پرونده ۷۵۶ - ۶۶ - ۹۳
سوال
۱- آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مامورین انتظامی درخصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در سطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانه­ ها می‌باشد یا خیر؟ و به عبارت دیگر اختیار دادستان به صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون می‌باشد؟
۲- بر فرض مجاز نبودن دادستان و نداشتن اختیار و صدور دستور از سوی دادستان در مورد فوق به مامورین انتظامی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز با همکاری شهرداری و آیا فرض تمرد از مامورین دولت بر فرض قانونی بودن دستور است و یا به صورت مطلق است و هرگونه تمرد اعم از اینکه دستور قانونی بوده و یا نباشد تمرد محسوب می­گردد؟
نظریه شماره ۱۳۲۰/۹۳/۷ - ۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها «مامورین شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است. حضور مامورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال می ­باشد، ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان راساً بدون حضور مامورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را صادر نماید.
۲- چنانچه مامورین انتظامی به همراه مامورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در حین ماموریت و انجام وظیفه باشند، تمّرد به آن ها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمّرد نسبت به مامورین محسوب خواهد شد.