نظریه مشورتی شماره 7/93/1324 مورخ 1393/06/08

تاریخ نظریه: 1393/06/08
شماره نظریه: 7/93/1324
شماره پرونده: 0607-1/168-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد ذکر شده در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاه‌ها وحتی دیوانعالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی ویا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان وبازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی عنه برطرف نمایند. در ماده 69 که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید رأساً یا به وسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده 68 را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید؛ به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده 68 ذکرنکرده و نمی توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور دراین ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)