رای شماره 119 مورخ 1396/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 119

تاریخ دادنامه: 19/2/1396

کلاسه پرونده: 92/866

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرشاد مجیدفر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از بخشنامه شماره 16642/400/92-26/5/1392 معاونت اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و جداول پیوست آن

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از بخشنامه شماره 16642/400/92-26/5/1392 معاونت اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جداول پیوست آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام

به استناد مدارک موجود در پرونده و بر اساس مصوبه شماره 4169/ت25703ه--23/5/1381 و بخشنامه شماره 103669/802-9/6/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستورالعمل پیوست نامه شماره 22194/400/90-24/7/1390 معاونت اداری و پشتیبانی سازمان متبوع و رای شماره 201 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 و رای شماره 86/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 53676/1800-1/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در خصوص حق کارشناسی ویژه از سال 1387 شرایط تبدیل وضعیت از کارشناسی ارشد به کارشناسی خبره را داشته ام ولی به دلیل طولانی شدن روند بررسی پرونده و عدم ارسال مدارک از سازمان متبوع (سازمان آموزش و پرورش فنی و حرفه ای کشور) به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور این تبدیل وضعیت برای اینجانب حاصل نشده است و لذا تاکنون حقوق مربوطه را دریافت نکرده ام. در پیگیری موضوع از امور اداری سازمان متبوع برای صدور حکم و پرداخت حقوق از دست رفته با این پاسخ مواجه شدم که طبق جداول پیوست بخشنامه شماره 16642/400/92-26/5/1392 معاونت اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دلیل تعیین «سنوات خدمت قابل قبول» تا 1/1/1388 علی رغم رای شماره 86/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از بررسی پرونده اینجانب (و پرونده های مشابه) امتناع می ورزند و اعلام می دارند که مطابق بخشنامه مذکور مجاز به بررسی مدارک افرادی که تا قبل از سال 1388 محق تبدیل وضعیت بوده اند، نمی‌باشند. در مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور (بخشنامه شماره 103669/802-9/6/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) پرداخت این فوق العاده موکول به ارزیابی عوامل مختلف و تعیین امتیاز برای آنها بوده و سوابق تجربی و سنوات خدمت فقط یکی از عوامل امتیاز آور (بند 2/الف عوامل عمومی) می‌باشد در صورتی که مطابق بخشنامه مذکور، سنوات خدمت را شرط اولیه برای بررسی پرونده تعیین نموده اند. از طرف دیگر مشاهده می‌گردد که در این سازمان کارکنانی که صرفاً دارای سنوات خدمت تعیین شده می‌باشند و بعضاً یک بار با استفاده از آراء 21 و 201 دیوان عدالت اداری کارشناسی خبره خود را گرفته اند مجدداً با تهیه مدارک جدید (بعضا مربوط به بعد از سال 1388) به کارشناسی عالی ارتقاء یافته اند. لذا با توجه به اصل تساوی عموم در برابر قانون (موضوع اصول 20، 19 و 3 قانون اساسی) و اجرای عادلانه قوانین و مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوطه تقاضای رسیدگی قانونی و ابطال بخشنامه شماره 16642/400/92- 26/5/192 معاونت اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را دارم. نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 1388 اجرا شده و این ابلاغ علی القاعده و طبق قوانین حاکم مانع از بررسی و پرداخت حقوق افراد به استناد قوانین موضوع در سالهای قبل از آن نیست و به عبارت دیگر قانون عطف به ماسبق نمی شود و نامه اداری یا بخشنامه نیز نمی تواند ناقض حقوق مکتسبه افراد باشد، خواستار ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم. مزید اطلاع اعلام می دارم که در حال حاضر در سازمان متبوع بسیاری از همترازان واجد شرایط که پرونده آنها زودتر ارسال و بررسی شده و یا دارای ارتباطات خاص در هیات ممیزه هستند در حال دریافت حقوق مکتسبه ناشی از این تبدیل وضعیت هستند که بعضاً احکام آنها در سال جاری صادر شده است.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 1377-1/11/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که:

«بازگشت به اخطاریه مورخ 8/10/1392 مربوط به پرونده شماره 9209980900079957 (کلاسه 92/866) ابلاغ شده در تاریخ 24/10/1392 در خصوص موارد دادخواست اینجانب (فرشاد مجیدفر)، موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

1- در خصوص اینکه کدام قسمت از بخشنامه شماره 1664/400/92- 26/5/1392 مورد شکایت می‌باشد: در سطر 10 بخشنامه ابطال عبارت: «در مرحله اول به کارکنانی که صرفاً واجد شرایط جداول شماره 1 و 2 می‌باشند» و در سطر 12، ابطال عبارت: «حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه» و در سطر 14 ابطال عبارت: «بدیهی است به تقاضاهایی که پس از مدت مذکور واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده آن مدیرکل/رئیس مرکز می‌باشد.» مورد نظر می‌باشد.

2- در خصوص اینکه دقیقاً کدام قسمت از جداول پیوست بخشنامه مذکور مورد نظر است، در جدول شماره1 تحت عنوان: شرایط برخورداری از فوق العاده ویژه در سطوح خبره و عالی به استناد رای 201 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت کارشناسان در ستون 4 جدول 1 ابطال عبارت: «سنوات خدمت قابل قبول» و اعداد 7، 6، 8 و 8 در جدول شماره 2 تحت عنوان: شرایط برخورداری از فوق العاده ویژه در سطوح خبره و عالی به استناد رای 201 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت معاونین مدیران و سرپرستان در ستون 4 جدول عبارت: «سنوات خدمت قابل قبول» و اعاد 6، 5، 7 و 7 مورد نظر می‌باشد.

3- در خصوص اینکه مغایر کدام ماده قانونی مورد نظر است، ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 4169/ت25703ه--23/5/1381 هیات وزیران مد نظر می‌باشد.»

متن بخشنامه شماره 16642/400/92- 26/5/1392 و جداول پیوست آن به قرار زیر است:

«مدیران کل محترم ستادی

مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استانها

رئیس محترم مرکز تربیت بدنی

با سلام و احترام:

پیرو بخشنامه شماره 22194/400/90-24/7/1390 به پیوست رای شماره 86/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود. از آنجا که برابر رای مذکور و استعلام به عمل آمده از معاون قضایی و آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری به شماره 284/500/د41- 6/9/1391 ارتقاء کارکنان به سطوح بالاتر فوق العاده ویژه (خبره - عالی) از تاریخ 26/1/1386 بدون سپری شدن 4 سال از تاریخ برخورداری از سطح قبلی و با در نظر گرفتن جمیع شرایط و مقررات مربوط مجاز می‌باشد، لذا در راستای اجرای رای مورد اشاره و نیز با توجه به رای شماره 201 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضروری است در مرحله اول به کارکنانی که صرفاً واجد شرایط جداول شماره 1و 2 می‌باشند اطلاع رسانی لازم صورت پذیرفته و مدارک و مستندات به انضمام فرمهای مربوطه تکمیل و حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به اداره کل امور اداری و منابع انسانی ارسال گردد. لازم به ذکر است مدارک و مستندات ارائه شده جهت کسب امتیازات می‌بایست مربوط به قبل از تاریخ 1/1/1388 (تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) باشد، بدیهی است به تقاضاهایی که پس از مدت مذکور اصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده آن مدیرکل/ رئیس مرکز می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور ریاست سازمان و سرپرست دفتر امور حقوقی و بین الملل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب لایحه شماره 14257/180/94-4/5/1394 توضیح داده است که:

«احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده 9209980900079957 در خصوص شکواییه آقای فرشاد مجیدفر به خواسته ابطال بخشنامه شماره 16642/400/92-26/5/1392 این سازمان مراتب مشروحه ذیل را به استحضار می رساند:

1- آقای فرشاد مجیدفر از پرسنل این سازمان می‌باشند که در تاریخ 10/5/1386 و به موجب حکم کارگزینی شماره 2540/س به رتبه ارشد منتصب گردیده اند.

2- برابر رای شماره 201 هیات مذکور بررسی پرونده کارکنانی که برابر مصوبه شماره 4169/ت25703ه--23/5/1381 واجد شرایط بوده و به دلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری متوقف گردیده بود امکان پذیر شد. لذا برابر رای مذکور برخورداری از مزایای فوق العاده ویژه پس از احراز شرایط مقرر قانونی و کسب امتیازهای لازم در هیات ممیزه، به کارکنان واجد شرایط در چارچوب مصوبات مربوطه امکان پذیر گردید و این سازمان با ابلاغ به واحدهای ستادی و استانها و اعزام کارشناس جهت بررسی و پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این خصوص اقدام نمود. برابر بند 2 بخشنامه شماره 5376/1800-1/4/1383 جهت ارتقاء به سطوح بالاتر کارکنان می‌بایست حداقل 4 سال در سطح قبلی توقف می نمودند. ولیکن پس از ابلاغ رای شماره 86/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم الزام توقف 4 سال در هر سطح به دلیل پیش بینی تعداد زیاد کارکنان واجد شرایط و لزوم هماهنگی با معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین تامین اعتبار مالی ناشی از اصلاح احکام، مقرر شده در مرحله اول پرونده کارکنانی که برابر جداول پیوست نامه مذکور از لحاظ سنوات خدمت واجد شرایط می‌باشند. تکمیل و بررسی گردد.

3- به صراحت دادنامه شماره 201 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی می‌باشد مستخدمینی که در زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (تا قبل از تاریخ 1/1/1388 و با توجه به بخشنامه های مربوطه (بخشنامه شماره 53676/1800-1/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سابق)) واجد شرایط برخورداری از مزایای فوق العاده ویژه در سطوح مختلف بوده و به هر دلیل پرونده این قبیل از کارکنان بررسی نشده باشد و حق مکتسبه ای در این خصوص حاصل گردیده است می‌بایست مورد بررسی قرار گرفته و در صورت کسب امتیاز لازم با جمیع شرایط مقرر در بخشنامه فوق الذکر از مزایای مذکور برخوردار گردند. لذا رای مذکور مجوز بررسی پرونده افرادی که قبلاً از مزایای مورد اشاره در هر سطح برخوردار بوده نمی‌باشد و لذا تمسک شاکی به مفاد دادنامه مذکور جهت برخورداری از فوق العاده ویژه در سطح خبره به منزله مصادره به مطلوب نمودن از مفاد دادنامه مورد ایماء می‌باشد.

4- نکته حائز اهمیت اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری سرفصلی تحت عنوان ارتقاء به رتبه بالاتر (خبره، عالی) پیش بینی نشده است. لذا تقاضای ارتقاء رتبه از ارشد به خبره از 1/1/1388 همزمان با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری قابلیت استماع ندارد.

5- شایان ذکر است به موجب نامه شماره 122998/500/416-5/2/1391 از معاون قضایی و آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری که در پاسخ استعلام به عمل آمده تصریح گردیده است: «با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 53676/1800-1/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی ناظر به مشمولین قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب 1370 است و در بند 2 بخشنامه فوق الذکر توقف حداقل 4 سال در هر سطح برای ارتقاء شغلی به سطوح بالاتر تصریح و بیان شده است قبل از سپری شدن مدت مقرر در بند 2 بخشنامه الزامی جهت بررسی پرونده شغلی کارکنان دولت از سوی هیات ممیزه وجود ندارد».

6- شایان ذکر است به صراحت شق آخر بند 6 طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ستادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مقرر گردیده است. «جمع عناوین کارشناسی ارشد و خبره و عالی در هر دستگاه اجرایی از 65 درصد مجموع کارشناسان مشمول طرح تجاوز ننماید.» فی الواقع حسب این بند صرفاً ارتقاء رتبه برای 65% مجموع کارشناسان این سازمان الزامی است و اجبار، متضمن ارتقاء رتبه کلیه کارشناسان متوجه سازمان متبوع نمی‌باشد.

7- لازم به ذکر است کسب امتیازات از بندهای مختلف فرم ارزشیابی ارتقاء شغلی از قبیل تجربه - سابقه سرپرستی- عضویت در کارگروه ها و دوره های آموزشی و... امکان پذیر است و بدیهی است کارکنانی که دارای سابقه کمتر باشند به همان میزان از امتیاز کمتری برخوردار خواهند شد. همچنین یادآور می‌شود کلیه کارکنان این سازمان که برابر مصوبات مربوطه واجد شرایط برخورداری از مزایای فوق العاده ویژه می‌باشند حداقل از فوق العاده مذکور در سطح ارشد برخوردار گردیده اند.

حال با عنایت به مراتب معنونه و با اهتمام نظر به اینکه مفاد دادنامه شماره 201 منحصراً شامل آن دسته از مستخدمینی که پرونده مشارالیهم مُعدّ رسیدگی بوده لیکن به لحاظ هم زمانی با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) اسناد و مدارک مثبته آنان و بنا به هر عنوان می‌باشد بررسی نگردیده است و شامل حال شاکی با عنایت به اینکه پرونده ایشان قبلاً توسط هیات ممیزی بررسی و مآلاً با توجه به امتیاز مکتسبه در زمره کارشناسان در سطح ارشد طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی... مصوب 9/6/1381 قرار گرفته است نمی‌باشد. مضافاً اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری سرفصلی تحت عنوان ارتقاء به رتبه بالاتر (خبره و عالی پیش بینی نشده است و وفق موارد فوق توقف 4 سال در هر سطح به منظور ارتقاء به سطح بالاتر نیز الزامی است لذا به دلیل فقد وجاهت قانونی دعوی مطروحه، رد شکایت شاکی از آن مقام قضایی مورد استدعاست. ضمناً خانم نسرین حاجی مصیبی کارشناس حقوقی این سازمان به منظور تقدیم لایحه به حضورتان معرفی می‌گردد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که قسمتهای مورد شکایت از بخشنامه شماره 16642/400/92- 26/5/1392 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خصوص نحوه اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اصول سوم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 که مورد استناد شاکی قرار گرفته است مغایرت ندارد، بنابراین موارد شکایت شاکی از بخشنامه یاد شده به شرح مندرج در گردش کار قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع