تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۴۴۹
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۰۳۰

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با عدم انقضای مدت حکم تعلیقی قبلی، نمی‌توان برای جرم ارتکابی جدید متهم قرار تعلیق صادر کرد و منظور از حکم تعلیقی سابق، آنچنان حکمی است که دوره تعلیق به پایان نرسیده باشد و شامل احکام و قرارهای تعلیقی که زمان تعلیق به پایان رسیده‌نمی‌شود