تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۴۴۳
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۷۲۱

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه مبلغ تعیین شده در تبصره (۲) ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی از لحاظ ماهیت مجازات جزای نقدی می‌باشد،... بنابراین، مشمول احکام کلی مربوط به مجازاتها و از جمله تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و نص مغایر که تخفیف را منع کند وجود ندارد و از سوی دیگر خسارت وارده به مرتع، امری جداگانه است که حسب شرایط قانونی قابل مطالبه است و منصرف از جزای نقدی موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون فوق‌الذکر است.