تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۶۳۰

پیام: مطالبه وجه سند چک مفقود، مستلزم این است که بدواً حکمی در مورد مفقودی و ابطال آن از محکمه درخواست و حکم مقتضی صادر شده باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان س.ش. به طرفیت ش.- الف.ل.- س.ل. و س.ل. با وکالت خواهان س.ح. به خواسته مطالبه وجه ۲ فقره چک به شماره... مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ و چک شماره... مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ مفقود شده است و پرداخت وجه آن توسط خواندگان را خواستار است دادگاه اولاً نظر به اینکه خواهان هیچ حکمی دایر بر اثبات مفقودی چک‌های موضوع دعوی حاضر ارائه ننموده است که به تبع آن وجه چک‌ها را مطالبه نماید و ثانیاً نظر به اینکه مطالبه وجه چک‌های ادعایی فرع بر ابطال چک‌های مذکور و اسقاط اعتبار آن بوده که در مانحن‌فیه طرح نشده است بنا به مراتب دادگاه دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع نداسته مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای ح. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۳/۸۲۷ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن قرار رد دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تائید می‌نماید.رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حجازی فر- قاضی