شماره ۹/۴۰۶/۳ تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۰
شورای محترم نگهبان
خواهشمند است نظر آن شورای محترم را در مورد حدود و نحوه نظارت قوه قضائیه بر حُسنِ اجرای قوانین با توجه به بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۷۴ قانون اساسی و مواد ۹ و ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام فرمائید.
با احترام - سیدمصطفی محقق داماد - رئیس سازمان بازرسی کل کشور
شماره ۴۲۰۹ تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۵
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
عطف به نامه شماره ۹/۴۰۶/۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۰:
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اعلام نظر شد:
«بر حسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه نظارت بر حسن اجراء قوانین دارد، بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراء قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضائیه که به‌موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظائف در قانون عادی نیز بیان شده است.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی