ماده 7 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

در پروانه بهره ‌برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره ‌برداری ذکر می‌ شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه بمنزله بهره‌ برداری بدون پروانه‌ بوده و مرتکب بمجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.