صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب در خصوص زنای به عنف

پرسش

در خصوص شکایت خانم الف علیه آقای ب به اتهام زنای به عنف در دادگاه کیفری یک شهرستان x پس از رسیدگی به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر شده است. شاکیه نامبرده نسبت به قرار منع تعقیب صادر شده فوق اعتراض دارد. رسیدگی به اعتراض نامبرده در صلاحیت چه مرجعی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بناب استان آذربایجان شرقی، مورد تایید است.

نظر اکثریت

وفق ماده ۴۲۸ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراض نامبرده در صلاحیت دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه طبق تبصره ماده ۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود، دادگاه تجدیدنظر است لذا در ما نحن فیه نیز مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض نامبرده دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و قابلیت طرح در دیوان محترم عالی کشور را ندارد.