تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۸۰

پیام: مسئولیت شرکای سارق در رد مال، به نحو تساوی است نه تضامنی.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- آقای م.، متولد ۱۳۷۰، دارای سابقه کیفری، آزاد به قید تودیع وثیقه ۲- آقای ع.، متولد ۱۳۵۰، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید تودیع وثیقه، هر دو نفر متهم اند به مشارکت در سرقت از منزل شکات موضوع کیفرخواست شماره ۰۰۳۶۳۸ مورخه ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شکات ۱- آقای ه. ۲- آقای ح. با وکالت آقای... وکیل دعاوی و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و با توجه به اظهارات و اقاریر متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و با توجه به عدم حضور متهمین در وقت رسیدگی دادگاه و عدم دفاع از خود و مصون واقع شدن شکایت شکات و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبردگان را محرز دانسته و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۲ و ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ هر یک از متهمین را به تحمل دو سال حبس تعزیری با کسر ایام بازداشتی و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و نیز رد اموال مسروقه به صورت مشترکاً و متضامناً در حق شکات (به شرح اوراق پرونده صفحات ۱۴۶ الی ۱۴۹) محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه است و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- حسین زاده

رأی واخواهی

در خصوص واخواهی آقای ۱- م. ۲- ع. با وکالت... و... نسبت به دادنامه غیابی شماره ۲۰۱۱۶۹ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ صادره از همین شعبه دادگاه (۱۱۷۲) که به اتهام سرقت هر یک از متهمین به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و رد اموال مسروقه در حق شاکی محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به لایحه واخواهی و اظهارات واخواه و نیز باملاحظه و مطالعه لایحه واخواهی وکیل واخواه دلایل و مستنداتی که موجبات نقض دادنامه غیابی واخواسته را ایجاب نماید ارائه ننموده، فلذا دادگاه به استناد ماده ۲۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی واخواسته را که وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته است را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- حسین زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما آقایان م. و ع. با وکالت آقایان... و... از دادنامه شماره ۲۰۰۵۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ و دادنامه غیابی مربوط به آن صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۷۲ تهران که به موجب آن مشارالیهما به دلیل شرکت در سرقت حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند وارد نیست؛ زیرا دادنامه با اوضاع واحوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی تجدیدنظرخواهان و کشف مقداری از اموال مسروقه سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه نظر به این که صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی فاقد مستند قانونی در جرم سرقت است، این قسمت از دادنامه بدوی به رد مال به صورت مساوی تغییر می یابد. با این اصلاح به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه درنتیجه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی