تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۲۹۲۳

پیام: رسیدگی به بزه نگه داری از تجهیزات ماهواره ای در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی... در خصوص اتهام س. دایر بر نگه‌داری تجهیزات دریافت از ماهواره به استناد ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت شماره ۸۰۰۱۱۶۱- ۱۳۹۳/۰۹/۰۲به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی... صادر کرده است و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی... با استناد به ماده ۴۴ قانون مذکور و بند پ ماده ۲۲ با این استدلال که کالای ممنوع با بیش از ارزش ریالی یک‌صد میلیون ریال که مستلزم مجازات حبس باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و با استناد به ماده ۹ قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره با صدور قرار عدم صلاحیت شماره ۵۴۰۱۱۶۵- ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. ملاحظه می‌شود تجهیزات ماهواره‌ای مکشوفه از طرف گمرگ قیمت‌گذاری نشده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده دلیل بر احراز صلاحیت رسیدگی موضوع پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی نیست، بنابراین پرونده جهت رسیدگی قانونی به دادگاه عمومی اعاده می‌گردد.

شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور

ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی