تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۱۶۴۵

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه نگه داری تجهیزات ماهواره ای، دادگاه عمومی کیفری است نه دادگاه انقلاب.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی سنقر به شرح دادنامه شماره ۷۸۴۳۱۳۰۰۳۱۳- ۲۱/۰۳/۹۳ در خصوص اتهام آقای م. دایر به نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره مستنداً به تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر و پرونده به دادگاه انقلاب کرمانشاه ارسال شده است. شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه ادعای عدم صلاحیت دادگاه های سنقر را نپذیرفته و ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی سنقر پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ فقط تبصره ماده ۳، ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسخ گردیده و بقیه مواد به قوت خود باقی است، لذا رسیدگی به اتهام نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره کماکان در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی می‌باشد، لذا با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان سنقر حل اختلاف می نماید.

مستشار شعبه یازدهم دیوان عالی کشور - عضو معاون

کاظمی - کاظمی