رای وحدت رویه شماره 467 مورخ 1381/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 475/77

شاکی: اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15و 16 واول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 25 اسفند 1381

شماره دادنامه:467

مقدمه: الف) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/480 موضوع شکایت آقای سیدمنوچهر قاسمیان به طرفیت اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته اعتراض به تملک زمین پلاک104 حومه بخش یک کرمانشاه به شرح دادنامه شماره 589 مورخ 1373/04/09 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه رعایت کلیه موازین قانونی در خصوص مورد معمول و شاکی نیز از حد نصاب به مقدار 473 مترمربع استفاده و مابه‌التفاوت آن به مقدار 127 مترمربع برابر نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه و مابقی نیز با نرخ منطقه‌ای و تقویم دولت و براساس مقررات قانون زمین شهری محاسبه و در صندوق ثبت کرمانشاه واریز گردیده است، علیهذا تخلفی در خصوص مورد به نظر نمی‌رسد وحکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد.ب -1) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/391 موضوع شکایت آقای حشمت‌الله دارابی به وکالت از خانم عشرت قاسمیان به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه به خواسته ابطال تصمیم اداره خوانده به شرح دادنامه شماره 519 مورخ 1373/09/02 حکم به ابطال اقدامات تملکی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه صادر نموده است.ب -2) هیات اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/73/1146 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 519 مورخ 1373/09/02 صادره از شعبه 16 دیوان به شرح دادنامه شماره 548 مورخ 1375/07/11 رای معترض‌عنه را فسخ نموده‌اند.ج -1) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1731 موضوع شکایت خانم عشرت و آقای پرویز قاسمیان و... به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته غیر قانونی بودن اقدامات و ابطال تصمیم مشتکی‌عنه مبنی بر تملک اراضی سهمی آنان به لحاظ عدم رعایت مقررات به شرح دادنامه شماره 839 مورخ 1376/05/22 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در تنظیم سند تملک به وسیله مشتکی‌عنه، مقررات قانونی مذکور و رای لازم‌الاتباع شماره 141 مورخ 1370/11/01 هیات عمومی رعایت نگردیده است. علیهذا حکم به ابطال اقدامات تملکی اداره مشتکی‌عنه نسبت به پلاک مورد شکایت و سهم شاکیه (عشرت قاسمیان) صادر می‌گردد.ج -2) هیات اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/76/892 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 839 مورخ 1376/05/22 صادره از شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره 2140 مورخ 1376/11/25 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 مصرح در جواز تملک اراضی مورد نیاز واحدهای دولتی و شهرداری‌ها منحصراً از طریق تنظیم سند انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم‌مقامی مالک مستنفک از انتقال ملک مورد نیاز با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون است.بنابه جهات فوق‌الذکر و عنایت به مدلول دادنامه شماره 141 مورخ 1370/11/01 هیات عمومی دیوان اقدام اداره کل آموزش پرورش استان کرمانشاه در تنظیم سند انتقال و تملک ملک مورد نظر موافق حکم صریح مقنن نبوده است و دادنامه شماره 839 مورخ 1376/05/22 شعبه شانزدهم بدوی دیوان مبنی بر ابطال اقدامات آن اداره کل در زمینه تنظیم سند رسمی انتقال و تملک ملک شاکیان که به شرح دادنامه شماره 2140 مورخ 1376/11/25 هیات اول تجدیدنظر دیوان تایید شده است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع