رای وحدت رویه شماره 468 مورخ 1381/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 191/80

شاکی: اداره کل حقوقی شهرداری تهران

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 25 اسفند 1381

شماره دادنامه: 468

مقدمه: الف) شعبه 18 در رسیدگی به موضوع شکایت شکات به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران کمیسیون ماده صد به خواسته اعتراض به رای قطعی شماره 760030 مورخ 1376/01/30 صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری‌ها به شرح دادنامه شماره 1113، 1114، 1117، 1126 مورخ 1378/09/13 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب پروانه ساختمانی مورخ 1359/04/01 و پایان کار مورخ 1359/12/03 در ملک پلاک ثبتی شماره 6842 سطح تجاری مورد قبول شهرداری 416 مترمربع می‌باشد و نظر به اینکه تغییر تعداد مغازه‌ها در سطح تجاری مورد قبول شهرداری از لحاظ تبدیل یک باب به دو باب صرفاً مستلزم اخذ عوارض می‌باشد نه رفع خلاف و در نیم طبقات تجاری نیز چنانچه اصول فنی و شهرسازی رعایت شده باشد اخذ جریمه منع قانونی ندارد و با لحاظ اینکه در صدور رای معترض‌عنه موارد مذکور در فوق مورد لحاظ قرار نگرفته است بر رای صادره از این حیث ایراد وارد است، علیهذا رای به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر همعرض صادر می‌گردد.ب) شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/79/159 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره حقوقی شهرداری تهران به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1126 مورخ 1378/09/13 چنین رای صادر نموده است، اعتراض وارد است زیرا بر خلاف استنباط استدلال شعبه در رای معترض‌عنه تجدیدنظر خوانده با افزایش سطح تجاری در طبقات همکف و اول تعداد واحدهای تجاری را از 14 باب مغازه به 38 باب مغازه بدون اخذ مجوز توسعه داده و بدون مجوز مبادرت به احداث نیم طبقه در مغازه‌ها نموده است، علیهذا نظر به اینکه رای کمیسیون ماده صد وفق مقررات اصدار یافته و به رسیدگی آن نیز ایراد و مشکلی به نظر نمی‌رسد دادنامه معترض‌عنه فسخ و شکایت شاکی بدوی مردود اعلام می‌گردد.ج) شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/79/164 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1114 مورخ 1378/09/13 شعبه 18 دیوان به شرح دادنامه شماره 28 مورخ 1380/01/19 ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را در حد رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض تایید نموده است.د) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/79/153 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران در دادنامه شماره 1113 مورخ 1378/09/13 شعبه 18 دیوان به شرح دادنامه شماره 180 مورخ 1380/02/26 با رد اعتراض تجدیدننظر خواه دادنامه بدوی را در حد رسیدگی مجدد تایید نموده است.ه‌(شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/154 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1117 مورخ 1378/09/13 شعبه 18 دیوان به شرح دادنامه شماره 181 مورخ 1380/02/26 ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را در حد رسیدگی مجدد تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه مربوط نمایند. بنابه جهات فوق‌الاشعار و اینکه اقدام مالک به افزایش واحدهای تجاری بیش از میزان و تعداد مذکور در پروانه صادره پس از صدور گواهی پایان کار بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی نداشته و رای قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری در این خصوص وفق مقررات صادر شده است، دادنامه قطعی شماره 9 مورخ 1380/01/07 شعبه اول تجدیدنظر دیوان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع