تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۲۹۸

پیام: صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن، صرفا بعد از صدور حکم به محکومیت، امکان پذیر است. بنابراین طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه توسط زوج، پیش از آنکه نسبت به مهریه دعوایی مطرح و حکمی صادر شده باشد، قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ع.ق. به طرفیت خانم ف.ع. به خواسته طلاق و اعسار از پرداخت مهر زوجه به خواسته طلاق، با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت مطابق سند ازدواج شماره ۳۹۴۰- ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ صادرشده از دفتر ازدواج شماره... تهران نظر به اینکه نصایح دادگاه و مساعی داوران جهت حصول سازش و اصلاح ذات‌البین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و مشارالیه اصرار بر طلاق دارد لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۷ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ از قانون حمایت خانواده و ماده ۲۳۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه می‌دهد به همراه زوجه به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و پس از تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، از جمله مهر قانونی زوجه با توجه به درخواست اعسار از پرداخت مهر دلایل ابرازی و عدم مدافعات کافی زوجه به پرداخت بیست عدد سکه تمام بهار آزادی نقداً و الباقی هر ماه ربع سکه تا اتمام مهر و عودت جهاز در صورت ارائه لیست و سیاهه جهاز از سوی زوجه و پرداخت مبلغ ماهانه چهارصد هزار تومان به عنوان نفقه ایام عده و پرداخت مبلغ هفت میلیون و دویست هزار تومان بابت اجرت‌المثل ایام زوجیت در حق زوجه، حضانت طفل مشترک تا هفت سالگی به عهده زوجه خواهد بود و من‌بعد به عهده زوج می‌باشد. حق ملاقات حسب مورد برای والدین محفوظ است، نفقه فرزند وفق مقررات به عهده زوج می‌باشد. زوجه حملی ندارد ضمناً نفقه ایام معوقه شش‌ماهه که وکیل زوج اظهار داشته است، زوجین جدا از هم بودند بر مبنای ماهانه چهارصد هزار تومان به عهده زوج خواهد بود. مطابق قانون اخیرالذکر نسبت به مطلقه نمودن زوجه به طلاق رجعی اقدام نماید ضمناٌ گواهی صادرشده سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی اعتبار داشته، این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۵ دادگاه عمومی خانواده تهران - اشجعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. ۲- خانم ف.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۲۵۰۱۸۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ صادره از شعبه ۲۵۵ دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۲۵۰۰۵۶۰ ۱- متضمن صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه مافی‌القباله به میزان ۵۱۴ عدد سکه بهار آزادی بدین صورت تعداد ۲۰ عدد سکه بهار آزادی به عنوان پیش‌قسط و الباقی هر ماه ربع سکه بهار آزادی. ۲- صدور گواهی عدم امکان سازش با پرداخت مهریه به‌صورت اقساط جهیزیه طبق لیست سیاهه و پرداخت ماهیانه چهارصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده و مبلغ هفت میلیون و دویست هزار تومان بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک حضانت فرزند مشترک تا هفت سال با مادر و ملاقات برای والدین محفوظ است با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده در خصوص قسمت اول رأی دادگاه محترم بدوی مبنی بر اعسار و تقسیط مهریه مافی‌القباله رأی صادره وجاهت قانونی ندارد زیرا به صراحت ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۲۰ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی پذیرش اعسار و تقسیط بعد از حکم به محکومیت به پرداخت محکوم‌به مقدور و میسر است درصورتی‌که در مانحن‌فیه زوج به پرداخت مهریه محکوم نگردیده است بناءًعلی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و دادنامه معترض‌عنه را نقض و به استناد ماده مرقوم و ماده ۲ قانون معنون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است و در خصوص گواهی عدم امکان سازش نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده ۳۵۸ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح مبنی بر پرداخت مهریه به‌صورت دفعتاً واحده، نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره به استناد مادتین ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون معنون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.

رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی- ارژنگی- موسوی