خوانده دعوی ابطال سند رسمی انتقال

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی ابطال اسناد رسمی انتقال، صرف طرح دعوی به طرفیت منتقل کننده و انتقال گیرنده کافی بوده و نیازی به طرف دعوی قرار دادن ید ماقبل منتقل کننده نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.ی. به طرفیت آقای ر.ه. و شرکت تعاونی مسکن ب. با وکالت آقای الف.ص. و شرکت ت. با وکالت آقای الف.م. به تقاضای درخواست الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی شش دانگ یک قطعه زمین به شماره... تفکیکی پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی و التزاما ابطال رای استنادی خوانده ر.ه. و ابتیاعی وی از م.ح. و ابطال تمامی مورد ثبت مع‌الواسطه به‌ موجب سند شماره... دفترخانه شماره... شهریار با احتساب خسارات دادرسی با جلب ثالث آقای الف.ن. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده از خواهان و وکلای خواندگان حاضر در جلسه دادرسی با نگرش در مفاد دادخواست تقدیمی و خواسته‌های مطروحه نظر به اینکه خواهان بدوا ابطال اسناد انتقالی خوانده ردیف اول آقای م.ح. و انتقال مع‌الواسطه شخص مذکور به ش. را جزء خواسته‌های خود اعلام و رسیدگی به موضوع مستلزم طرح دعوی به طرفیت آقای م.ح. به لحاظ حفظ حق دفاع مشارالیه می‌باشد و رسیدگی به سایر خواسته‌ها نیز فرع به موضوع می‌باشد فلذا دادگاه دعاوی مطروحه با کیفیت فعلی غیرقابل استماع تشخیص به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعاوی اصلی و جلب ثالث مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- حقوقی دادگاه عمومی شهریار - منتظری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/05/25 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه س.ی. به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال راجع به قطعه شماره 329 تفکیکی به پلاک ثبتی... از... فرعی از... اصلی واقع در شهریار و الزام به تنظیم سندرسمی شش‌دانگ قطعه مورد ترافع اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولا قرار عدم استماع دعوی ناظر به مواردی می‌باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد این در حالیست که در مانحن‌فیه آنچه خواهان درخواست نموده آنست که پس از ابتیاع قطعه مختلف‌فیه از ر.ه. فرد مزبور مبادرت به انتقال مجدد آن طی سند رسمی انتقال به شماره... مورخه 1390/11/05 تنظیمی در دفترخانه... تهران به شرکت تعاونی مسکن ب. نموده و شرکت موصوف نیز برابر سند رسمی شماره... مورخه 1390/04/13 تنظیمی در دفترخانه... تهران به الف.ن. و فرد مزبور نیز مورد معامله را طی سند رسمی انتقال به شماره... مورخه 1391/05/21 تنظیمی در دفترخانه شماره... شهریار به شرکت ت. منتقل نموده است که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش را داشته و ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن ید ما قبل ر.ه. به نام م.ح. نمی‌باشد ثانیا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی

منبع
برچسب‌ها