تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۷۶۵
شماره پرونده: ۹۳-۱/۷-۱۸۸۲

استعلام:

مطابق مواد ۷و۲۴ وتبصره ۲۳ اصلاحی سال ۱۳۶۳ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می‌تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی و تخلفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت المال رسیدگی ورای صادر نماید.
اگر مسئول ذیربط در زمان رسیدگی به تخلف از آن دستگاه دولتی خارج شده باشند یا اینکه کارمند دولتی بوده و بازنشسته گردد، آیا دیوان محاسبات می‌تواند کارمند بازنشسته یا کارمند سابق را به جلسات دادرسی احضار نماید؟ ضمانت اجرایی عدم حضور وی در جلسات دادرسی یا اجرای رای (کسر حقوق-انفصال موقت)چگونه خواهد بود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب مواد ۷، ۲۳ (تبصره ۱) ،۲۴ و۲۸ قانون دیوان محاسبات، دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلّفات مالی مأمورین دولت در زمان تصدی آنها را دارد؛ اعم از این که در زمان رسیدگی، رابطه استخدامی ایشان قطع یا بازنشسته شده باشند. بنابراین هیئت های مستشاری دیوان مذکور مکلفند نسبت به اشخاص فوق تصمیماتی اتخاذ نمایند که امکان اجرای آن، فراهم باشد. ضمانت اجرای عدم حضور در جلسات دادرسی، صدور رأی غیابی می­باشد. رأی شماره ۱۵۱/۱۰۰۰۰/د مورخ ۱۹/۷/۸۸ هیئت عمومی دیوان محاسبات موید این نظر می­باشد.