اثر ترک زندگی توسط زوج بر عسر و حرج

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/19

پیام: ترک زوجه توسط زوج به مدت طولانی ( 2/5 سال) می‌تواند از موارد عسر و حرج باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ع. ص. به وکالت از ا. ف. در مورخه 98/10/21 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به دلیل عسر و حرج به طرفیت ع. خ. طرح دعوی نموده و اعلام کرده موکل در 91/7/12 با خوانده ازدواج نموده و 2/5 سال است.که جدا از وی زندگی می کند در مورد نفقه رای صادر شده و موکل در عسر و حرج است.خوانده دارای پرونده کیفری است. دادگاه سه مرتبه تعیین وقت نموده خوانده حاضر نشده است.وکیل خواهان لایحه داده است. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داور زوجه نظر به عدم سازش داده است.ص 35 ) استشهادیه محلی ص 49 پرونده حاکیست که زوج از سال 96 زوجه را ترک نموده و خبری از وی نیست و نفقه نداده است. دادگاه در 99/2/24 تشکیل جلسه داده است. خوانده حضور نیافته است. خواهان گفته من نشانه ای از ایشان ندارم. 2/5 سال است.که ترک منزل کرده است. اقای ح. ف. و ع. ف. در جلسه حاضر و اعلام نموده اند. 2/5 سال است.که از خوانده خبری نیست دادگاه برای زوج تعیین داور نموده است. و داور اعلام کرده با عدم حضور زوج و اعلام مطلعین از اینکه از وی بی خبر هستند نظر به عدم امکان سازش دارم. ص 52 در جلسه مورخه 99/4/18 زوجه اعلام کرده فرزند 3/5 ساله در نزد من می‌باشد. در مورد نفقه و مهریه اقدام کردم. و در مورد نحله و اجرت المثل و سایر حقوق ادعایی ندارم. دادگاه به موجب دادنامه شماره * 99/4/25 با این استدلال که صرف محکومیت کیفری زوج به اتهام ترک انفاق دلیل بر عسر و حرج نیست حکم بر رد دعوی صادر نموده است. اقای ع. ص. به وکالت از ا. ف. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. شعبه *به موجب دادنامه شماره * 99/9/22 دادنامه بدوی را تایید نموده است. اقای ع. ص. به وکالت از زوجه از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره * 99/9/22 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ع. ص. به وکالت از ا. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/9/22 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *شهر دیر حکم به رد دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا داوران زوجین به صراحت نظر به عدم امکان سازش داده و اعلام نموده‌اند از زوج خبری نیست و دادگاه به تکلیف قانونی خود مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده در جهت امکان سازش با نبود زوج مستدلا اعلام نظر ننموده است. و مفاد دادنامه ها از این جهت دارای نقص است. ثانیا زوجه با ارائه استشهادیه محلی اعلام نموده که بیش از 2/5 سال است.زوج ترک زندگی نموده است.و دادگاه باید از شهود استماع شهادت می نمود. ثالثا دو نفر از شهود اقایان ح. ف. و ع. ف. به دادگاه بدوی و داور زوج اعلام نموده‌اند که زوج را کاملا می شناسند لیکن حدود 2/5 سال است.که از وی خبری نیست و زوجه را ترک نموده است. که در فرض صحت و با توجه به عدم حضور زوج و دفاع در این مورد قطعا می‌تواند از موارد عسر و حرج باشد. رابعا اینکه زوج به اتهام ترک انفاق محکوم گردیده که باید دادنامه اخذ و ضم پرونده گردد. که با فرض عدم پرداخت نفقه در مدت 2/5 سال خود می‌تواند از موارد مسلم عسر و حرج برای زوجه باشد. زوجه در قبال ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده و دادگاه می‌تواند برای روشن شدن موضوع از شهود استماع شهادت نماید. از طرفی از ناحیه زوج دفاعی صورت نگرفته است.که خود در تایید ادعای زوجه خواهد بود. لذا با استناد به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌نماید./ا 400/2/29

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. ت.

منبع
برچسب‌ها