تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۱۶

پیام: درخواست طلاق از ناحیه هر یک از زوجین که مطرح شود، عذر موجهی برای عدم تمکین زوجه محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.م. به طرفیت خانم م.ر. دایر به صدور حکم الزام به تمکین به ملاحظه اظهارات و مدافعات خوانده در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۳/۷/۶ و اینکه جهت سازش و اعلام نظر به واحد مشاوره ارجاع شد که پس از انجام بررسی در گزارشی که به شماره... ثبت دفتر شد پیشنهاد طلاق توافقی را داده است و خواهان هم از اینکه بدون مانع مشروع خوانده حاضر نشود دلیلی ارائه ننموده و لذا دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص حکم بطلان آن صادر می‌گردد، این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران - ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳۷- ۱۳۹۳/۷/۹ صادره از شعبه۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران که بر رد درخواست تمکین زوجه اشعار دارد به نظر وارد است زیرا به مجرد وقوع عقد نکاح زن و شوهر در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند و از جمله تکالیف زن تمکین از همسر است مگر اینکه عذر موجهی بر عدم تمکین خود داشته باشد زوجه عذر موجهی عنوان نکرده است درخواست طلاق از ناحیه هر یک از زوجین عذر موجهی بر عدم تمکین محسوب نمی‌گردد لذا با نقض دادنامه بدوی وفق مقررات مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی زوجه را ملزم به تمکین از همسرش می‌نماید این رأی به تنهایی دلیل نشوز زن نمی‌باشد بلکه لازم است زوج نسبت به این حکم اجرائیه صادر نماید تا عملاً هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر به علاوه اثر این حکم نسبت به آینده است و به گذشته اثری ندارد چنانچه زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته است می‌تواند از دادگاه مطالبه نماید این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی - مدنی کرمانی