رای وحدت رویه شماره 122 مورخ 1396/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 122

تاریخ دادنامه: 19/2/1396

کلاسه پرونده: 96/232

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم فضه شریفی وند

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم فضه شریفی وند به موجب لایحه ای که به شماره 20/43888/211/9000-24/3/1395 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

احتراماً، به استحضار آن مقام می رساند اینجانب در تاریخ 24/7/1393 مبادرت به طرح دعوی به طرفیت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران از جهت الزام به پرداخت فوق العاده ویژه مخصوص کارکنان پیمانی در دیوان عدالت اداری نموده که پرونده در شعبه 45 دیوان مطرح و پس از جری تشریفات قضایی طی دادنامه شماره 9409970957000259 -2/2/1394 منجر به صدور رای، مبنی بر حکم بر ورود شکایتم صادر شد و سپس به سبب اعتراض اداره کل موصوف، پرونده مورد اشعار به شعبه دهم تجدیدنظر دیوان ارجاع و وفق دادنامه شماره 9509970956000405-9/3/1395 منجر به رد شکایت اینجانب گردید. که متاسفانه این حکم بر خلاف و متعارض با رای صادره از شعبه دهم تجدیدنظر به شماره دادنامه 9409970956002908-26/12/1394 می‌باشد. چرا که طی این حکم در موضوع مشابه و شرایط کاملاً یکسان اقدام به صدور رای به ورود شکایت احدی از همکاران اینجانب گردید که این امر موجب صدور آراء متعارض و ایجاد بلاتکلیفی در حقوق قانونی ام شده است علیهذا با عنایت به مراتب معروضه فوق و نیز مستندات مندرج در پرونده از آنجایی که حکم صادره از سوی دادگاه محترم شعبه دهم تجدیدنظر مستنداً به ماده 89 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متعارض بوده، اکنون از محضر عالی بدواً در ماهیت دعوی ضمن رسیدگی به دلایل در صورت صحت ادعا، تقاضای صدور تصمیم شایسته مبنی بر رفع تعارض و الغاء رای صادره به شماره 9509970956000405-9/3/1395 مورد درخواست می‌باشد.

پیش از ذکر گردش کار پرونده ها، متن بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شرح زیر قید می‌شود:

«بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری»

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 3/8/1389 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در اجرای ردیفهای (4) و (5) بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ایجاد هماهنگی و رویه واحد اداری و استخدامی مراتب زیر را تصویب نموده و به تایید رئیس جمهور نیز رسیده است که برای اجرا ابلاغ می‌شود:

دستگاه های اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از 1/1/1388 استخدام شده یا می‌شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شده اند، از تاریخ استخدام، تطبیق دهند.- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 45 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای رضا قاسمی کولایی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته الزام به اجرای بخشنامه 55919/200-28/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه به موجب دادنامه شماره 9409970957000258-2/2/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه مورخ 3/8/1389 دراجرای ردیفهای 4 و 5 بند (پ) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی را موظف نموده احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون اخیرالذکر را که بعد از 1/1/1388 استخدام شده یا می‌شوند یا استخدام شده اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند و مراتب توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه احکام کارگزینی کارمندان نظیر که اسفند سال 1387 به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده از طرفی با توجه به اطلاق مصوبه به معاون انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 قید و شرط بدون آن که به دفاع طرف شکایت و مقید کردن بخشنامه به طی دوره آموزشی غیر موجه و فاقد وجاهت قانونی بوده شعبه مستنداً به مواد 10 و 17 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره 9409970956002908-26/12/1394 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

ب: شعبه 45 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم فضه شریفی وند به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته الزام به اجرای بخشنامه 55919/200-28/10/1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه به موجب دادنامه شماره 9409970957000295-2/2/1394 به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه مورخ 3/8/1389 در اجرای ردیفهای 4 و 5 بند (پ) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی را موظف نموده احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون اخیرالذکر را که بعد از 1/1/1388 استخدام شده یا می‌شوند یا استخدام شده اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند و مراتب توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه احکام کارگزینی کارمندان نظیر که اسفند سال 1387 به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده از طرفی با توجه به اطلاق مصوبه به معاون انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 قید و شرط بدون آن به دفاع طرف شکایت و مقید کردن بخشنامه به طی دوره آموزشی غیر موجه و فاقد وجاهت قانونی بوده شعبه مستنداً به مواد 10 و 17 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 10 تجدیدنظر به موجب رای شماره 9509970956000405-9/3/1395 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص تجدیدنظر خواهی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران نسبت به دادنامه شماره 259-2/2/1394 صادره از شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و اوراق مضبوط در سابقه و دادخواست تقدیمی با توجه به اینکه شعبه صادر کننده رای مراعات جهات قانونی را نموده است و تاریخ تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظر خوانده سال 1391 می‌باشد و از طرفی طبق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین و مقررات مغایر لغو نموده است لذا فوق العاده ویژه موضوع خواسته به نامبرده تعلق نگرفته است. در نتیجه مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب رای شماره 872-14/7/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین رای شماره 9509970956000405-9/3/1395 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره 259-2/2/1394 شعبه 45 بدوی و رد شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات و موازین قانونی صادر شده است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع