رای شماره 213 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 183/80

شاکی: سها اقبالی

موضوع: ابطال اصلاحیه ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تخلفات اداری موضوع تصویبنامه شماره 73847/ت18561ه‌ مورخ 13/12/1376 هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه 24 شهریور 1381

شماره دادنامه: 213

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، طبق ماده 2 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371 این موسسه دارای شخصیت مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شود و بدین لحاظ بایستی طبق ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 اعضای هیات تخلفات اداری این موسسه توسط رئیس آن انتخاب شود ولی مطابق اصلاحیه ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون تخلفات اداری باعث شده ‌است موسسه نتواند راساً اعضا هیات را انتخاب نماید. با عنایت به مغایرت اصلاحیه مذکور با ماده 2 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درخواست ابطال آن را دارد. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28704 مورخ 1380/08/21 اعلام داشته‌اند، ‌در قسمت اخیر دادخواست تنظیمی اعلام شده است «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی» جزء ‌موسسات دولتی نبوده و نمی‌تواند راساً اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری انتخاب نماید همان‌گونه که عنایت دارند موسسات دولتی در ماده 3 قانون محاسبات عمومی و ماده یک قانون استخدام کشوری به شرح زیر تعریف شده‌ است، ماده 3 قانون محاسبات عمومی:‌ موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد. بند ث ماده یک قانون استخدام کشوری: موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود. از طرفی مطابق مواد 27 و28 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 مقرر شده ‌است.ماده 27: موسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت خواهد بود. ماده28: رئیس موسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت. به علاوه به موجب ماده 21 آن، رئیس موسسه به پیشنهاد وزیر صنایع ومعادن و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شود بنابراین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی با توجه به صراحت مواد 21،27،28 قانون فوق‌الذکر و به ترتیب مواد یک و 3 قانون استخدام کشوری و قانون محاسبات عمومی،‌موسسه دولتی است و هیات وزیران می‌تواند به استناد تبصره یک ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری اجازه تشکیل هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را در آن بدهد. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست یا شده را خواستار است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون تشکیل شده و به وسیله دولت اداره می‌شود و به حکم ماده 27 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 تابع مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشد و در نتیجه در زمره موسسات دولتی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 قرار دارد بنابراین ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی بتخلفات اداری موضوع تصویب‌نامه شماره 73847/ت18561ه- مورخ 1376/12/13 هیات وزیران در حد جواز تشکیل هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در موسسه مذکور مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع