رای شماره 214 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 199/81

شاکی: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت1/79/396 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 24 شهریور 1381

شماره دادنامه: 214

مقدمه: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، شعبه چهارم بدوی به موجب دادنامه شماره 1961 مورخ 1377/11/27 اقدامات زمین شهری قزوین در خصوص پلاک متعلق به شاکی را مخدوش تشخیص و حکم به ورود شکایت و ابطال تصمیمات و اقدامات زمین شهری قزوین در مورد تملک پلاک با ملحوظ داشتن شقوق مختلفه ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها صادر و شاکی به رای یاد شده معترض که به موجب دادنامه 285 مورخ 1380/03/08 دادنامه بدوی تایید گردیده است.تجدیدنظر خواه آقای کاوه شورایی طی نامه ثبت شده در مورخ 1381/05/28 با عنایت به دادنامه 1376/01/27 دادگاه عمومی قزوین و 1376/06/10 شعبه پانزدهم تجدیدنظر استان مدعی است پلاک یاد شده باغ بوده و با توجه به عدم شمول قانون زمین شهری در خصوص باغات موردی برای اعمال ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها نمی‌باشد. بنا به مراتب با درخواست نامبرده مبنی بر اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری موافقت و مراتب جهت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه ملک شاکی به موجب آراء قطعی مراجع قضایی ذیصلاح باغ شناخته شده و با توجه به مجموع محتویات پرونده و مشروحه آقایان مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان با احراز وقوع اشتباه در قسمت اخیر دادنامه شماره 1961 مورخ 1377/11/27 شعبه چهارم بدوی دیوان مبنی بر شمول شقوق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها نسبت به ملک شاکی دادنامه شماره 285 مورخ 8/3/80 شعبه اول تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامه بدوی فوق‌الذکر به جهت فوق‌الاشعار مستند به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه ششم تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع