تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۱۰۴

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف. م. دادخواستی به طرفیت خانم الف. ش. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم کرده و توضیح داده است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب ۴۱۱۴ مورخ ۱۷/۱/۷۹ دفتر ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبت... خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده و ۱۳ سال را با زجر زندگی نموده حال به لحاظ اینکه خوانده همیشه به او مشکوک است و تهمت وارد می نماید و به لحاظ اختلافات و ناراحتی های پیش آمده ادامه زندگی برایش مقدور نیست لذا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد و تمام حقوق شرعی و قانونی زوجه را حاضر است تأدیه نماید. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قروه در وقت مقرر با حضور خواهان و در غیاب خوانده تشکیل شده است خواهان اظهار داشته به هیچ وجه ادامه زندگی مشترک برایم امکان پذیر نیست چهار تا فرزند به اسامی م. ۱۴ ساله، م. ۱۲ ساله، ن. ۹ ساله و م. ۹ ماهه داریم حضانت فرزندانم را برعهده می گیرم و تمامی حقوق همسرم از قبیل اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده و مهریه و جهیزیه اش را می پردازم و مسترد می کنم تقاضای کارشناسی و ارجاع امر به داوری را دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داور زوج به شرح صفحه ۲۱ پرونده و داور زوجه به شرح صفحه ۲۷ پرونده نظریه خود را مبنی بر عدم توفیق در صلح و سازش زوجین اعلام کرده و اظهار داشته اند زوج مصر به طلاق است و زوجه راضی به طلاق نمی‌باشد و در صورت وقوع طلاق زوجه کلیه حقوق قانونی خود را می خواهد. دادگاه به منظور تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر و کارشناس منتخب میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک را ۷۱۸۷۰۰۰۰ ریال و نفقه ایام عده را ماهیانه ۲۵۰۰۰۰ تومان اعلام کرده است (صفحه ۳۰ پرونده) خوانده درخواست تعیین جلسه رسیدگی برای سازش را نموده و دادگاه به منظور تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و فرزندان و جهیزیه و نفقه فرزندان وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت کرده است و دادگاه در وقت مقرر با حضور زوجین تشکیل شده است و قید شده مساعی دادگاه جهت ایجاد صلح و سازش موثر واقع نشده است و طرفین متفقاً اظهار داشته اند حضانت تمام فرزندان با زوج است لیست جهیزیه توسط زوج ارائه گردیده که مورد تأیید زوجه قرار گرفت زوجه اظهار داشت در صورت امکان بهای جهیزیه را می خواهم و اجرت المثل و نفقه ایام عده و مهریه را به نرخ روز می خواهم و نیاز به حق ملاقات با فرزندانم را ندارم مجدداً زوجین برای اخذ توضیح در مورد شرط تنصیف دعوت شده اند و در وقت مقرر خواهان و خوانده حاضر شده اند خواهان اظهار داشته من در قبال حقوق مالی زوجه علاوه بر مهریه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه تعیینی کارشناس حاضرم مبلغ پانزده میلیون تومان نیز به ایشان پرداخت نمایم ولی شرط تنصیف را قبول ندارم چون درست است که من ایشان را طلاق می دهم ولی درخواست طلاق من به دلیل بدبینی و بداخلاقی اوست و طبق قانون به او نصف دارایی تعلق نمی گیرد ولی در عقدنامه تا نصف دارائی را شرط کرده ام و من مبلغ ۱۵ میلیون علاوه بر حقوق مالی به ایشان پرداخت می کنم خوانده اظهار داشته فقط یک باب خانه اش یکصد میلیون تومان ارزش دارد ماشین و بقیه اموالش جای خود، حضانت کلیه فرزندان با پدر خواهد بود. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قروه به موجب رأی شماره ۳۰۳- ۲/۴/۹۳ در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با احراز رابطه زوجیت دائمی فی مابین طرفین دعوی و به لحاظ اینکه تلاش دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش زوجین موثر واقع نشده است و نظریه کارشناس در مورد اجرت المثل و نفقه ایام عده مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده است و اینکه در جلسه ۱/۴/۹۳ طرفین متفقاً در دادگاه حاضر شده و خواهان اظهار داشته که علاوه بر مهریه و اجرت المثل ایام زندگی و استرداد جهیزیه و نفقه ایام عده حاضر است مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به خوانده بپردازد لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و... قانون مدنی و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۴ و ۳۵ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش زوجین موصوف را صادر و اعلام کرده خواهان مکلف است بابت مهریه زوجه ۱۲۵/۶۴۲/۸۵۰ ریال و بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک مبلغ هفتاد و یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار ریال و بابت نفقه ایام عده ماهیانه دو میلیون وپانصد هزار ریال پرداخت نماید و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال علاوه بر مبالغ فوق با توجه به اظهارات خواهان در صورت جلسه مورخ ۱/۴/۹۳ در حق خواهان پرداخت نماید و اقلام جهیزیه را غیر از مواد مندرج در بندهای ۳- ۴- ۵- ۱۳- ۱۵- ۱۶- ۱۷- ۱۸- ۱۹ و ۲۰ به خوانده مسترد نماید حضانت چهار فرزند مشترک م. ۱۳ ساله، م.۱۲ ساله و ن. ۸ ساله و م. یک سال و سه ماهه حسب توافق با زوج خواهد بود و خوانده تمایلی برای ملاقات فرزندان مشترک ندارد زوج می‌تواند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه جهت اجرای طلاق رجعی به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه نماید. خانم الف. ش. نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی نموده است که پس از پاسخ تجدیدنظرخوانده شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موجب رأی شماره ۸۴۰- ۲۴/۶/۹۳ با رد اعتراض تجدیدنظرخواه رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است خانم الف. ش. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی به عمل آورده است عمده اعتراض او این است که زوج دو منزل مسکونی و خودرو دارد و شرط تنصیف اجرا نشده است که پس از پاسخ فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می‌شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض عمده فرجام خواه در مورد عدم اجرای شرط تنصیف می‌باشد که با توجه به جلسات متعدد تشکیل شده در مرحله نخستین و توضیحات و اظهارات زوجین و پذیرش این امر که زوج علاوه بر مهریه و جهیزیه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده حاضر شده مبلغ پانزده میلیون تومان به زوجه بپردازد و با این تلقی که تعیین مبلغ مذکور از نظر دادگاه ها به منظور اجرای شرط تنصیف بوده است و در شرط مذکور تا نصف دارائی قید شده که به نظر دادگاه هاست نتیجتاً با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده و بنا به جهات و دلایل منعکس در رأی، اعتراض فرجام خواه نتیجتاً وارد نیست لذا به استناد ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ضمن اصلاح رأی در قسمت پرداخت مهریه که باید بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی در مورد نرخ تورم در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پرداخت شود نه روز صدور رأی در دادگاه ها به اینکه ((مبلغ پانزده میلیون ریال مهریه زوجه را زوج مکلف است متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراء عقد که توسط بانک مرکزی اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت نماید زمان تأدیه روز اجرای صیغه طلاق خواهد بود)) رأی فرجام خواسته را ابرام نموده و پرونده را اعاده می نماید.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور- مستشار

طیبی- اسلامی