تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۵۷

پیام: تخریب مال حین سرقت و فروش مال مسروقه توسط سارق مصداق تعدد جرم نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ن.الف. ن. فرزند ح.الف. دایر بر سرقت فنس های اطراف زمین شکات و فروش مال غیر (فروش فنس های مسروقه) موضوع شکایت آقایان خ.الف. ز. و غ.ر. بدین شرح که حسب اعلام شکات متهم اقدام به تخریب فنس های اطراف زمین شاکی و سرقت بخشی از این اموال می کرده است که به محض اطلاع شکات در محل حاضر و اقدام به دستگیری متهم موصوف می نمایند که حسب اعلام کارشناس دادگستری ارزش اموال مسروقه چهل وپنج میلیون و نه صد و هشتادوچهار هزار ریال بوده است علی الهذا حسب تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب پردیس و نحوه دستگیری متهم و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات متهم در خصوص تخریب فنس ها و فروش قسمتی از این فنس ها بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۶۶۱ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۲۷ و بند ث ماده ۳۸ و ۱۳۴ و تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را به لحاظ حسن سابقه به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبل و رد مال به شرح گزارش کارشناس دادگستری آقای ح.ش. در حق شکات از حیث اتهام سرقت و تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت سیصد و شصت هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبل از حیث اتهام فروش مال غیر محکوم می نماید. ضمناً در خصوص اتهام تخریب عمدی نظر به اینکه اقدام متهم در بیرون آوردن فنس ها لازمه تحقق بزه سرقت بوده و جرم مستقلی محسوب نمی شود لذا اقدام متهم صرفاً تحت عنوان سرقت قابل رسیدگی بوده که به شرح فوق اظهارنظر گردید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان پردیس - شیخ الحکمایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره ۴۰۱۰۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۱ پردیس آقای ن.الف.ن. فرزند ح.الف. به دلیل سرقت و فروش مال غیر حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده است.محکوم علیه اعتراض کرده است این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولاً اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل سرقت وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه در این قسمت با کشف اموال مسروقه و اقرار صریح و مقرون به واقع تجدیدنظرخواه سازگار است لذا به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در این بخش صادر می‌گردد ثانیاً: اعتراض معترض در خصوص محکومیت به دلیل فروش مال غیر وارد تشخیص داده می‌شود زیرا آنچه از سوی دادگاه محترم بدوی به عنوان فروش مال غیر موردتوجه قرارگرفته است درواقع عبارت از فروش مال مسروقه توسط سارق می‌باشد و همان طور که می دانیم فروش مال مسروقه به رأی سارق جرم محسوب نمی گردد لذا به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای ن.الف.ن. صادر می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دکتر اشکلک - صادقی