تأثیر پرداخت نفقه معوقه در اعاده دادرسی از محکومیت به ترک انفاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ع. از آقای ب. به اتهام ترک انفاق در مورد خودش و دختر مشترک شکایت نموده که به موجب رای شماره --- - 31/02/93 شعبه --- جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به فرزند مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص زوجه اتهام محرز و دادگاه مستندا به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه حبس محکوم می‌نماید. این دادنامه غیابا صادر شده است که در همین شعبه بعد از واخواهی محکوم‌علیه عینا تایید شده است. محکوم‌علیه از این رای تجدیدنظرخواهی می‌کند و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره --- - 11/06/93 دادنامه بدوی را عینا تایید می‌نماید. نامبرده از این رای تقاضای اعاده دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت نفقه خانم را واریز نمایم علی رغم نداشتن شماره حساب طی فیش پیوستی پرداخته‌ام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تایید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از اجرای تشریفات پرونده به شعبه --- ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تایید دادنامه شماره --- - 31/02/93 شعبه --- جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 به حساب زوجه (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و رد می‌شود.

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور - عضو معاون

بهنام اصل - خان بیگی

منبع
برچسب‌ها