بخش اول - حقوق

از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
حقوق ماهانه پرسنل از مجموع سه عامل زیر تشکیل می‌گردد:
الف (اصلاحی 1371/03/05)- حداقل حقوق - مبلغ معینی است که به عنوان کمترین میزان حقوق دریافتی در سطح پرسنلی مشمول این قانون پرداخت می‌گردد و میزان آن برابر است با حاصلضرب ضریب ریالی در عدد ثابت (480)
ب(اصلاحی 1371/03/05)- حقوق پایه - مبلغی است معادل 3، 4 یا 5 درصد مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی و حقوق پایه سالهای قبل، که بر اساس ارزشیابی پرسنل، پس از‌ هر یک سال خدمت به پرسنل تعلق می‌گیرد و به حقوق آنان اضافه می‌شود.
ج - حق کارآئی - مبلغی است برابر با حاصلضرب ضریب ریالی در رتبه حقوقی به توان دو در واحد حق کارآئی که برابر با دو می‌باشد.
تبصره 1 - رتبه حقوقی برابر است با عدد حقوقی درجه یا رتبه پرسنل به اضافه عدد حقوقی تحصیلات یا آموزش مذکور در این ماده.
تبصره 2 (اصلاحی 1390/08/22)- اعداد حقوقی درجات و رتبه‌ها به شرح زیر تعیین می‌گردد:
‌د - درجه رزم‌یاری یا رتبه 4 برابر است با 4
ه - درجه رزم‌آورسومی یا رتبه 5 برابر است با 5
‌و - درجه رزم‌آوردومی یا رتبه 6 برابر است با 6
‌ز - درجه رزم‌آوریکمی یا رتبه 7 برابر است با 7
ح - درجه رزم‌داردومی یا رتبه 8 برابر است با 8
ط - درجه رزم‌داریکمی یا رتبه 9 برابر است با 9
ی - درجه درجه ستوانسومی یا رتبه 10 برابر است با 10
ک - درجه ستواندومی یا رتبه 11 برابر است با 11
ل - درجه ستوانیکمی یا رتبه 12 برابر است با 12
م - درجه سروانی یا رتبه 13 برابر است با 13
ن - درجه سرگردی یا رتبه 14 برابر است با 14
س - درجه سرهنگ‌دومی یا رتبه 15 برابر است با 15
ع - درجه سرهنگی یا رتبه 16 برابر است با 16
ف - درجه سرتیپ‌ دومی یا رتبه 17 برابر است با 17
ص - درجه سرتیپی برابر است با 19 و رتبه 18 برابر است با 18
ق - درجه سرلشکری برابر است با 21 و رتبه 19 برابر است با 19
‌ر - درجه سپهبدی برابر است با 23 و رتبه 20 برابر است با 20
ش - درجه ارتشبدی برابر است با 25
تبصره 3 - عدد حقوقی تحصیلات یا آموزش به شرح زیر است:
الف - عدد حقوقی تحصیلات پرسنل با تحصیلات دیپلم و پآیین تر برابر است با صفر.
ب - عدد حقوقی تحصیلات پرسنل فارغ التحصیل دوره اول دانشکده علوم پایه نظامی یا دارندگان مدرک فوق دیپلم و معادل آن برابر است با یک.
ج - عدد حقوقی تحصیلات فارغ التحصیل دوره دوم دانشکده علوم پایه نظامی یا دارندگان مدرک لیسانس یا معادل آن برابر است با دو.
د - عدد حقوقی تحصیلات دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و همچنین دکترای رشته های درمانی به جز پزشکی عمومی برابر است با سه.
ه- - عدد حقوقی تحصیلات دارندگان مدرک دکترای پزشکی عمومی و دکترای سایر رشته های علوم برابر است با سه و نیم.
و - به عدد حقوقی تحصیلات دارندگان مدرک تحصیلی دکترا در کلیه رشته ها که دوره های تخصصی یا فوق تخصصی مورد نیاز و قابل قبول سپاه را طی نموده باشند حسب مورد 2 و 3 عدد اضافه می‌شود.
تبصره 4 - در کلیه مواردی نظام پرداخت یا اعداد حقوقی مشمولین قانون استخدام کشوری تغییر یابد با توجه به ضوابط این ماده عوامل حقوقی مندرج در این ماده نیز به همان نسبت و به طور همزمان تغییر خواهند نمود. کلیه مقررات تغییر دهنده حقوق مشمولین قانون استخدام کشوری باید حاوی تغییر عوامل مندرج در این ماده نیز باشد.
تبصره 5 - با توجه به سختی و کیفیت خاص خدمت در سپاه و به منظور حفظ قدرت جذب نیروی انسانی سپاه، در صورت افزایش حداقل حقوق مشمولین قانون استخدام کشوری، به عدد ثابت حداقل: حقوق مذکور در بند «الف» این ماده به میزان 120 % همان افزایش افزوده می‌شود.
تبصره 6 - ضریب ریالی مذکور در این قانون همواره معادل ضریب ریالی حقوق مشمولین قانون استخدام کشوری می‌باشد.
چنانچه فارغ التحصیلان دوره اول و دوم دانشکده علوم پایه نظامی و پرسنل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 79 این قانون پس از طی حداقل مدت توقف در درجات سرهنگی و سرتیپ دومی حداکثر 28 سال سابقه خدمت داشته و شایستگی و کارآئی لازم جهت نیل به درجه بالاتر را نیز داشته باشند ولی امکان اعطاء درجه به آنان وجود نداشته باشد در ازاء هر چهار سال یک واحد به رتبه حقوقی درجه آنان افزوده می‌شود.
در صورتی که باقیمانده خدمت پرسنل کمتر از مدت توقف در درجات نهایی و حداقل دو سال باشد عدد یک دوم به رتبه حقوقی درجه ایشان افزوده می‌شود.
پرسنل مذکور در بند (ج) ماده 79 این قانون پس از چهار سال توقف در درجه سرتیپ دومی در صورت شایستگی و کارآئی لازم جهت نیل به درجه بالاتر، چنانچه امکان اعطاء درجه به آنان وجود نداشته باشد به ازاء هر چهار سال یک واحد به رتبه حقوقی درجه آنان اضافه می‌شود.
به محصلینی که قبل از نیل به درجه یا رتبه در بدو استخدام دوره های آموزشی را طی می نمایند ماهانه مبلغی به میزان یک دوم حقوق حاصله از عوامل مذکور در ماده 144 این قانون بر اساس درجه یا رتبه ای که بعد از آموزش به آن نائل می گردند و سنوات آموزشی قابل قبول آنان تعیین و پرداخت می‌گردد.
(منسوخه 1390/08/22)- حقوق پرسنل وظیفه در دوران خدمت ضرورت برابر است با حاصلضرب ضریب ریالی مذکور در تبصره 6 ماده 144 این قانون در‌اعداد حقوقی درجه مربوطه به شرح زیر:
‌الف - درجه سرباز 15
ب - درجه سرباز دوم 17
ج - درجه سرباز یکم 20
‌د - درجه رزم‌یار 25
ه - درجه رزم‌آور سوم 40
‌و - درجه رزم‌آور دوم 150
‌ز - درجه رزم‌آور یکم 160
ح - درجه رزم‌دار دوم 170
ط - درجه رزم‌دار یکم 180
ی - درجه ستوانسوم 200
ک - درجه ستواندوم 250
ل - درجه ستوانیکم 340
م - درجه ستوانیکم پزشک 400
تبصره 1 - پرسنل وظیفه بر اساس نیاز سازمان و یا نیرو و وجود محل سازمانی پس از طی دوره آموزش حسب مورد با رعایت مفاد دیگر این قانون به درجات مصرحه جدول بالا به شرح زیر نائل می گردند:
الف - پرسنل وظیفه فاقد مدرک تحصیلی پایان دوره دبیرستان به یکی از درجات ردیفهای الف لغایت ه-.
ب - دارندگان مدرک تحصیلی پایان دوره دبیرستان به درجات ردیف های (و) یا (ز) یا (ح).
ج - دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم به درجات ردیف های (ط) یا (ی).
د - دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس به درجه ردیف (ک).
و - دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترای غیرپزشکی به درجه ردیف (ل) و پزشکان به درجه ردیف (م).
تبصره 2 - پرسنل وظیفه چنانچه صلاحیتهای لازم جهت نیل به درجات مصرحه بالا را فاقد باشند و یا به علت عدم نیاز به درجات مناسب پآیین تر تا درجه سربازی نائل خواهند شد.
تبصره 3 (منسوخه 1375/05/07)- حقوق پرسنل وظیفه در طول دوره آموزش قبل از نیل به درجه با اعداد حقوقی زیر محاسبه می‌گردد:
‌الف - پرسنل وظیفه ردیف‌های الف، ب، ج، د عدد حقوقی 15
ب - پرسنل وظیفه ردیف‌های ه، و، ز، ح، ط عدد حقوقی 20
ج - پرسنل وظیفه ردیف‌های ی، ک عدد حقوقی 25
‌د - پرسنل وظیفه ردیف‌های ل، م عدد حقوقی 40
تبصره 4 - میزان حقوق وظیفه پرسنل مذکور و مستمری بگیران آنان بر اساس آخرین مدرک تحصیلی در مقاطع فوق و مواد مربوط در فصل هشتم این قانون محاسبه می‌گردد.