تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۲۳۹

پیام: اثبات عدم تمکین زوجه، از موجبات خروج متهم به زنا از شرایط احصان است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۰۴/۱۰/۹۲ خانم ش. طی شکوائیه ای اعلام نموده است که آقای م. چند بار جلوی وی را گرفته و از او خواستگاری کرده و در تاریخ ۲۸/۰۹/۹۲ او را سوار آژانس کرده جلوی درب منزلی ایستاده و او را با خود به داخل منزل برده و پس از قفل کردن درب درحالی که وی از ترس شروع به گریه نموده حدود چهار روز او را زندانی کرده و در این مدت او را کتک کاری کرده و حدود چهار الی پنج بار با وی زنا نموده است و او را داخل کمد دیواری زندانی کرده است (صفحه ۱). پرونده به شعبه.....دادگاه عمومی جزایی.... ارجاع شده است. خانم ش. به پزشک قانونی معرفی شده در تاریخ ۰۵/۱۰/۹۲ از وی معاینه به عمل آمده نتیجه حاکی است دارای پرده بکارت غیرمدخوله می‌باشد طبق معاینه انجام شده از دبر مقعد آثار قرمزی و التهاب ناشی از فرسایش پوست در اثر جسم سخت اطراف مقعد دیده می‌شود که طی یک هفته قبل حادث گردیده است (صفحه ۳). خانم... وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از طرف خانم ش. خود را معرفی نموده است (صفحه ۴). در جلسه مورخ ۰۵/۱۰/۹۲ دادگاه ابتدا شاکیه شکایت خود را تکرار کرده و اظهار داشته در نمایشگاه پاییزه با متهم آشنا شدم و او به منزل ما آمد و نزد مادرم از من خواستگاری کرد ولی نگفت که همسر دارد و جهت آشنایی بیشتر با هم از درب منزلمان تا دانشگاه محل تحصیلم پیاده می رفتیم (توضیحاً مشخصات شاکیه چنین است: ش.، ۱۹ ساله،.... وی ادامه داده است یک شب متهم به منزل ما آمد و شروع به سروصدا کرد و به من گفت بیا سوار ماشین شو برای جلوگیری از آبروریزی سوار ماشین شدم باهم به درب منزل او رفتیم و به داخل منزل رفتیم باهم جروبحث کردیم او درب منزل را قفل کرد و شروع کرد به کتک زدن من و گلویم را فشار می داد آن قدر گریه کردم که من را رها کرد و به زور نزدیکی و دخول می کرد چون هیچ همسایه ای نداشتند سروصدایی نکردم و سه روز مرا در منزل نگه داشت و همین یک بار بازور به من تجاوز کرد. خانم وکیل شاکیه نیز از سوی او شکایت نموده و گفته است خواستگاری ایشان نه از روی صداقت و هدف ازدواج بلکه از روی فریب و اخاذی بوده است (صفحه ۵). دادگاه از متهم م.، ۳۰ ساله، تحقیق و شکایت شاکیه به او تفهیم کرده گفته است: شکایت او کاملاً دروغ است از همان اول به او گفتم همسر دارم و در حال متارکه هستیم و شاکیه با میل خودش به منزل من آمده و او را در خانه حبس نکرده ام حدود سه روز در منزل من بوده است بدون اطلاع خانواده اش چون او را دوست داشتم و قصد ازدواج با او داشتم و هنوز هم دارم و با تمایل شاکیه هر شب با او رابطه جنسی داشتم یعنی دو شب با او رابطه جنسی داشتم و... با رضایت کامل خود وی و اصلاً به زور نبوده است. اظهارات شاکیه با اظهاراتش در دادسرا در پرونده سرقت متفاوت است و سرقت طلاهای مادر شاکیه هم با همکاری خود شاکیه بوده است و بردن به منزل با رضایت خودش بوده و کلید هم داشته است و قبول دارم که او را زده ام چون از یک پسر کرجی تلفنی پول خواست ناراحت شدم و او را زدم متأهل هستم. مهرماه گذشته با خانم ب. عقد کرده ایم ولی به علت اختلافات فی مابین قصد طلاق دادن او را دارم و همسرم تقاضای طلاق داده است و فعلاً به اتهام سرقت طلاهای مادر شاکیه با قرار وثیقه بازداشت هستم (صفحه ۸). به متهم اتهامش مبنی بر زنای محصنه با خانم ش. تفهیم شده، اظهار داشته است: قبول دارم دو بار با تمایل شاکیه با او رابطه جنسی داشته ام و فقط یک بار دخول صورت گرفته است (صفحه ۱۱). شاکیه اظهار داشته: متهم به زور به من تجاوز کرده است. خانم وکیل شاکیه نیز توضیحاتی داده است (صفحه ۱۱). دادگاه به شایستگی رسیدگی دادگاه کیفری استان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است (صفحه ۱۳). آقای... نیز به وکالت از طرف خانم ش. خود را معرفی نموده است (صفحه ۱۶). م. طی شرحی تقاضای تعیین وکیل تسخیری کرده است (صفحه ۲۲). در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۲ دادگاه کیفری استان فارس تشکیل جلسه داده. خانم... به وکالت تسخیری از طرف متهم در دادگاه حضور یافته است. خانم ش. شکایت خود را تکرار نموده و اظهار داشته: متهم پس از بردن من به منزل و کتک کاری به من قرص سفیدرنگ کوچک داد و دو سه روز در منزل او بودم بعد بازور این کار را کرد (صفحه ۲۴). آقای... به عنوان وکیل شاکیه نیز به دفاع از موکل خود پرداخته و گفته است که تجاوز به عنف محرز است. دادگاه به متهم شکایت شاکیه را تفهیم کرده، اظهار داشته: حدود یک سال پیش من دختری را عقد کردم و بعد از اختلافات بدون عروسی کردن باهم رابطه داشتیم و حکم عدم تمکین خانم من صادرشده پرونده در.... مطرح است حدود سه ماه قبل در پارک... شاکیه را دیدم از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کردم ایشان منزل ما می آمد به اتفاق همدیگر برای خرید بیرون می رفتیم آن شب به شوخی به او اس ام اس دادم که می خواهم بروم تهران او گفت خودم را می کشم و اس ام اس زد که داخل کوچه منتظرش هستم از سرما طاقت ندارم او را به منزل بردم و خودم رفتم منزل دوستم صبح زود آمدم ایشان لباس زیر و راحتی تنش بود مانند زن و شوهر خوابیدیم.. (صفحه ۲۸). خانم... وکیل تسخیری متهم نیز از حقوق موکل خود دفاع کرده است. از شاکیه سوال شده: چهار روز که آنجا بودید چه می خوردید؟ جواب داده است: هیچ چیز نمی خوردیم داخل یخچال هیچ چیز نبود. متهم اظهار داشته: دروغ می گوید ایشان غذا درست می کرد (صفحه ۳۰). خانم... وکیل پایه یک دادگستری نیز خود را به وکالت از طرف ش. معرفی کرده است (صفحه ۴۶). فتوکپی دادنامه شماره ۲۰۱۰۰ مورخه ۰۸/۰۷/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی.......پیوست گردیده است که موضوع آن درخواست آقای م. به طرفیت خانم ب. و به خواسته الزام به تمکین می‌باشد که ضمن آن حکم به نفع خواهان صادر گردیده است (صفحه ۸۱). در جلسه مورخ ۲۸/۰۱/۹۳ دادگاه پس از انجام تحقیقات لازم از متهم آخرین دفاع (به اتهام زنای محصن) اخذشده، اظهار داشته: من به هیچ وجه امکان نزدیکی با خانم خودم را نداشتم و یک دفعه هم برای سازش به منزل همسرم رفتم و برادر بزرگش چاقو برداشت و من را تهدید کرد و حکم دادگاه.... صادر شد و در مورد نزدیکی با خانم ش. قبول دارم و تمایل از سوی خانم ش. بود... (صفحه ۸۸) خانم... وکیل متهم نیز در این جلسه از وی دفاع کرده و تبرئه وی را خواستار شده است (صفحه ۸۷). دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طبق دادنامه شماره ۰۰۰۱۹ مورخه ۰۷/۰۲/۹۳ به طور خلاصه چنین رأی صادر کرده است: در مورد اتهام آقای م. دایر بر انجام عمل زنای محصن با خانم ش. با توجه به حکم دادگاه مبنی بر الزام تمکین که به نفع متهم صادر گردیده است در مورد عمل زنای محصن نامبرده تبرئه می‌گردد و اقدامات وی در حد زنای ساده با خانم شاکیه تشخیص داده و به استناد مواد ۱۶۰- ۱۶۴- ۲۲۰ و سایر مواد مذکور در رأی از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یک صد ضربه شلاق (حد زنا) محکوم می نماید (صفحه ۹۰). محکوم علیه با وکالت خانم... تقاضای تجدیدنظر از حکم مزبور را نموده و توضیح داده است که طرق اثبات زنا در قانون احصاء شده و شرایط اقرار در این پرونده فراهم نبوده و استناد به اقرار وجاهت قانونی ندارد و تقاضای نقض حکم را کرده است. مشروح لایحه مربوطه هنگام شور قرائت می‌شود و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت خانم... وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب آن مشارالیه به اتهام زنای ساده به تحمل یک صد ضربه شلاق (حد زنا) محکوم شده است؛ نظر به این که دادگاه در صدور حکم خود به ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (اقرار متهم) استناد نموده و مستندات رأی خویش را نیز که عبارت اند از شکایت خانم ش. نظریه پزشکی قانونی و اقاریر تجدیدنظرخواه به ارتکاب زنا را بیان کرده است و به موجب محتویات پرونده تجدیدنظرخواه دو بار در جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۹۲ (صفحه ۲۸) و دو بار در جلسه مورخ ۲۸/۰۱/۹۳ دادگاه (صفحه ۸۷- ۸۸) جمعاً چهار بار اقرار به زنا نموده است، لذا ایرادی اساسی ازنظر ماهوی و شکلی بر دادنامه معترض عنه وارد نمی‌باشد، با رد مدافعات تجدیدنظرخواه و خانم وکیل او مستنداً به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌گردد. بدیهی است مورد از سوی دادگاه از مصادیق ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تشخیص نگردیده است.

رئیس شعبه هفتم دیوان عالی کشور - مستشار

انتظاری - بلادی