شرط تحقق بزه افترا

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سبق رسیدگی، از شروط تحقق بزه افترا نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای د.ص. فرزند ح. 52 ساله رستوران دار فاقد سابقه کیفری باسواد متاهل آزاد با قبولی کفالت اهل و ساکن ری دایر بر توهین و تهمت و افتراء با عنایت به شکایت خانم س.م.ب. فرزند ع. شهادت شهود، کیفرخواست 2800 مورخ 30/7/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ری، اوضاع واحوال منعکسه ازجمله اختلاف ملکی و مصاحبه حضوری و مشاهده و ملاحظه حالات روحی و روانی و طریقه سخن گفتن آنان، دادگاه بزه منتسبه توهین را محرز تشخیص ضمن رد دفاعیات غیر موثر متهم به لحاظ اینکه هیچ گونه توضیح یا تحلیلی بر بی گناهی خود ارائه ننموده، با استناد به ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پیش گفته را بابت توهین و تهمت به یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. و اما راجع به افتراء به دلیل اینکه نیاز به سبق رسیدگی دارد و در مانحن فیه (این حلقه) مفقود است به ضمیمه انکار صریح محرز نمی‌باشد مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 120 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب برائت او را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- جزایی ری - جور ابراهیمیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض خانم س.م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/03 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی شهرری که به موجب آن آقای د.ص. از اتهام افتراء تبرئه گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و ملاحظه اظهارات شهود ازجمله اظهارات خانم خ.خ. در صفحه 8 پرونده و اظهارات مامور نیروی انتظامی آقای ج.ن. در صفحه 32 پرونده اتهام تجدیدنظر خوانده در حد افتراء و تهمت محرز و مسلم است. لذا دادگاه با احراز انتساب اتهام مستندا به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته آقای د. ص. فرزند ح. را به اتهام افتراء به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حس محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

تولیت - عبدالغفور

منبع
برچسب‌ها