تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۰۹

پیام: سبق رسیدگی، از شروط تحقق بزه افترا نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای د.ص. فرزند ح. ۵۲ ساله رستوران دار فاقد سابقه کیفری باسواد متأهل آزاد با قبولی کفالت اهل و ساکن ری دایر بر توهین و تهمت و افتراء با عنایت به شکایت خانم س.م.ب. فرزند ع. شهادت شهود، کیفرخواست ۲۸۰۰ مورخ ۳۰/۷/۹۲ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ری، اوضاع واحوال منعکسه ازجمله اختلاف ملکی و مصاحبه حضوری و مشاهده و ملاحظه حالات روحی و روانی و طریقه سخن گفتن آنان، دادگاه بزه منتسبه توهین را محرز تشخیص ضمن رد دفاعیات غیر موثر متهم به لحاظ اینکه هیچ گونه توضیح یا تحلیلی بر بی گناهی خود ارائه ننموده، با استناد به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پیش گفته را بابت توهین و تهمت به یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. و اما راجع به افتراء به دلیل اینکه نیاز به سبق رسیدگی دارد و در مانحن فیه (این حلقه) مفقود است به ضمیمه انکار صریح محرز نمی‌باشد مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب برائت او را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱ جزایی ری - جور ابراهیمیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض خانم س.م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۱۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳ صادره از شعبه محترم ۱۰۱ دادگاه عمومی شهرری که به موجب آن آقای د.ص. از اتهام افتراء تبرئه گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و ملاحظه اظهارات شهود ازجمله اظهارات خانم خ.خ. در صفحه ۸ پرونده و اظهارات مأمور نیروی انتظامی آقای ج.ن. در صفحه ۳۲ پرونده اتهام تجدیدنظر خوانده در حد افتراء و تهمت محرز و مسلم است. لذا دادگاه با احراز انتساب اتهام مستنداً به بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲۲ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و رعایت ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته آقای د. ص. فرزند ح. را به اتهام افتراء به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حس محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

تولیت - عبدالغفور