رای شماره 217 مورخ 1381/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 216/81

شاکی: رئیس و مستشار (وقت) شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده ت7/80/212 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 31 شهریور 1381

شماره دادنامه: 217

مقدمه: رئیس و مستشار (وقت) شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در پرونده کلاسه 80/212 این شعبه بدواً آقای منصور آذری دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته انتقال سوابق حق بیمه پرداختی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور به سازمان تامین اجتماعی تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که نهایتاً منجر به اصدار دادنامه شماره 291 مورخ 1379/03/07 شعبه سیزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت به لحاظ محکومیت وی به انفصال دائم از خدمات دولتی مستنداً به بند ب اصلاحیه ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1377/08/11 هیات وزیران گردیده است که دادنامه مذکور متعاقباً به موجب دادنامه قطعی شماره 157 مورخ 1380/12/27 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت مورد تایید قرارگرفته حالیه چون شاکی به‌موجب لایحه وارده شماره 792 مورخ 1381/05/23 در مهلت دو ماهه مقرر اعمال مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت مصوب سال 1372 را نسبت به دادنامه قطعی مذکور درخواست نموده و از طرفی با عنایت به تصویب‌نامه مورخ 1378/12/18 هیات وزیران مبنی بر حذف بند پ مصوبه 1377/08/11 مورد استناد در دادنامه صادره و نتیجتاً قابل نقل و انتقال بودن حق بیمه اشخاصی که به انفصال دائم از خدمات دولتی محکومیت یافته‌اند دادنامه قطعی مذکور صادره از این شعبه در تایید دادنامه بدوی شعبه سیزدهم دیوان مبنی بر اشتباه بوده و با اعلام مراتب بدین موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مشروحه مورخ 1381/06/10 قضات شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول نام شماره 157 مورخ 1380/12/27 آن شعبه و نظر به حذف بند پ مصوبه مورخ 1377/08/11 هیات وزیران به شرح تصویب‌نامه مورخ 1378/12/18 و در نتیجه قابلیت نقل و انتقال حق بیمه اشخاصی که به انفصال دائم از خدمات دولتی محکومیت یافته‌اند با احراز وقوع اشتباه در مفاد دادنامه صارده از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه شماره 291 مورخ 1379/03/07 شعبه سیزدهم بدوی، مستنداً به تبصره‌های یک و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع