رای شماره 237 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 247/80

شاکی: شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران

موضوع: ابطال توافقنامه منعقده بین سازمان تامین اجتماعی و انجمن شرکت‌های ساختمانی و مصوبه مورخ 6/4/1377 شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 2/149 سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه 7 مهر 1381

شماره دادنامه: 237

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در توافقنامه سازمان تامین اجتماعی با انچمن شرکت‌های ساختمانی برخلاف نص صریح قانون با ترجیح بلا مرجع تعهدات ناشی از قانون را که باید پیمانکاران ایفاد نمایند متوجه کارفرما ساخته و رابطه کارفرما و پیمانکار و مسئولیت آنها را با سازمان تامین اجتماعی عوض نمود و شرطی را که قانونگذار در ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پرداخت 5% حق بیمه پیش‌بینی نموده ‌است را منتفی دانسته و قید مفاصا حساب را نادیده انگاشته ‌است از آنجا که توافقنامه مذکور و مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ 1377/04/06 خلاف قانون می‌باشد ابطال آن مورد تقاضا است معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره 5894/7100 مورخ 1381/02/31 اعلام داشته‌اند با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان در خصوص موضوع شکایت شرکت آنتی بیوتیک سازی قبلاً‌ رسیدگی کرده و مراتب طی دادنامه‌های شماره 373 الی 377 مورخ 1379/12/07 اعلام گردیده‌ است موجبی جهت رسیدگی مجدد وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض به بخشنامه شماره 2/149 سازمان تامین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 373 الی 377 مورخ 1379/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده ‌است و با این کیفیت موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد بخشنامه مذکور وجود ندارد و موافقتنامه مورد اعتراض هم از مصادیق بخشنامه، مقررات و نظامات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و در نتیجه رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان موردی ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع