تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۸۹۸

پیام: در صورتی که زوجه مدعی ضرب و جرح از ناحیه زوج باشد اما جراحت وارده بر فرض ثبوت در حد بیم و خوف ضرر بدنی نباشد، این امر عذر موجهی برای عدم تمکین زوجه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ج.ل. به طرفیت خانم م.ط. با وکالت آقای ه. به خواسته الزام زوجه به تمکین؛ توضیحاً که خواهان به استناد فتوکپی مصدق سند عقد نکاح و فتوکپی شناسنامه که حکایت از رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده پرونده دارد، دعوی تمکین طرح نموده و در دادخواست و جلسه دادرسی اظهار کرده که: «همسرم از تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ زندگی مشترک را ترک نموده، رفته است. تقاضای صدور حکم به تمکین را دارم.» وکیل خوانده در جلسه دادگاه حاضر شده و اعلام نموده است که: «زوج با (همسر خود) سوء رفتار دارد و به همراه مادرش و خواهرش او را زده است. رأی پزشکی داریم که با توجه به اینکه از طرف خوانده دفاع موثری به عمل نیامده و دلیل و مانع مشروعی جهت عدم تمکین اعلام و ارائه نشده‌ است و تمکین زوجه از زوج جز وظایف قانونی و شرعی مشارٌالیها می‌باشد و جراحت وارده بر فرض ثبوت در حد بیم و خوف ضرر بدنی نیست. بنابراین دعوی خواهان از هرگونه ایراد و دفاعی مصون مانده و ادعای نامبرده ثابت به استناد ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی حکم به محکومیت زوجه خانم م.ط. به تمکین از زوج آقای ج.ل. صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - خادمی ممان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ط. به طرفیت آقای ج.ل. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۴۴ مورخه ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی اسلامشهر که به موجب آن حکم الزام تجدیدنظرخواه به تمکین صادر شده‌ است؛ با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تأیید می‌شود. اجرای رأی منوط به تهیه منزل مسکونی مستقل و لوازم زندگی در شأن زوجه می‌باشد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - علیخانی