(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.