تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۳۶۶۳

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره، دادگاه عمومی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به گواهی پرونده کلاسه بالا آقای س. فرزند... به اتهام نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... قرارگرفته است که شعبه دوم دادیاری دادسرای مذکور با انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان مزبور ارسال می نماید این مرجع به موجب قرار شماره ۳۰۱۳۴۱- ۱۳/۰۶/۹۳ مستنداً به ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اعلام عدم صلاحیت خویش به اعتبار شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی پرونده را به آن مرجع ارسال می نماید. دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مذکور نیز به موجب قرار شماره ۴۰۰۲۲۵- ۳۰/۰۷/۹۳ با توجه به مفاد ماده ۷۷ قانون فوق الذکر صلاحیت خود را نپذیرفته و به لحاظ حدوث اختلاف در راستای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر گرفت متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت حاصل شده بین شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان خدابنده و دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مذکور به نحوی که در قرارهای صادرشده از مراجع قضایی مزبور بازتاب یافته است؛ با عنایت به ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ قانون گذار متعرض بند الف ماده قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نشده است، لذا رسیدگی به این موضوع کما فی السابق در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی است و با استناد به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت و شایستگی شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان خدابنده حل اختلاف می نماید.

اعضای معاون شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور

حیدری - خسروی