تأثیر برائت از اتهام زنای به عنف بر محکومیت به آدم ربایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: برائت متهم از اتهام زنای به عنف، مانع محکومیت وی به بزه آدم ربایی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب صورت جلسه مورخ 31/01/92 کلانتری.... در ساعت 10/16 دو نفر خانم به اسامی الف. و م. به کلانتری مراجعه و اظهار داشته اند که: در بین راه اتوبوس از مسیر اصلی منحرف و با تهدید چاقو راننده و کمک راننده به عنف با نامبردگان زنا نموده‌اند (ص 1 ). با اقدامات مامورین احد از متهمین به نام س. (شاگرد راننده) دستگیر و راننده اتوبوس به نام ع. متواری گردیده است. متهم دستگیرشده در همان تاریخ اظهار داشته: این جانب با آقای ع. با اتوبوس شماره پلاک..... دور میدان.... خانم ها را که قصد رفتن به شهر.... را داشتند سوار کردیم. در اتوبوس تعداد 3 نفر مسافر غیرازاین خانم ها بودند که قبل از.... پیاده شدند. من و ع. و خانم ها در اتوبوس بودیم که ع. دور زد و به سمت جاده قدیم.... رفته. خانم ها اعتراض کردند، ع. گفت می خواهم راننده کمکی خود را بیاورم. نرسیده به خط.... اتوبوس را پارک کرد من خانم م. را به انتهای اتوبوس بردم و از پشت به نامبرده تجاوز کردم و ع. خانم الف. را به جعبه بغل استراحت راننده برد و به او تجاوز کرد. سپس بعد از اتمام عمل به سمت.... آمدیم و دور میدان شهرداری آن ها را از ماشین بیرون انداختیم (ص 4 ). از ناحیه آقای دادستان دادسرای عمومی و انقلاب.... دستورات قضایی صادر و اظهارات خانم ها الف. و م. در مورد ماجرا و نحوه تجاوز متهمین اخذ گردیده است. مشارالیهما توضیح داده اند که به قصد رفتن به دانشگاه سوار اتوبوس متهمین که مسافر داشته شده اند. در بین راه مسافرین پیاده شده و راننده و شاگرد، اتوبوس را به مسیر دیگر برده و به اعتراضات آنان توجهی نکرده اند بالاخره با پارک اتوبوس و با تهدید چاقو راننده (ع.) در جعبه بغل اتوبوس از قبل به خانم الف. و شاگرد اتوبوس (س.) در انتهای اتوبوس با تهدید چاقو از دبر با خانم م. زنا نموده‌اند (صفحات 16 الی 19 و 22 الی 25 ). س. نیز نزد آقای دادستان مشروحا نحوه سوار کردن شکات به اتوبوس و تغییر مسیر و بردن آن ها به جاده قدیم و تجاوز به شکات را توضیح داده است (صفحات 27 الی 30 ). گواهی پزشکی الف. حاکی است در تاریخ 01/02/92 ساعت 50/12 توسط پزشک زن معاینه به عمل آمده:... مدخوله است... از زمان وقوع آن حداقل بیش از سه هفته می گذرد. این بدان معناست که تاریخ دقیق ازاله بکارت با معاینات پزشکی امکان پذیر نمی‌باشد. ضمنا کبودی قسمت قدامی میان سینه در سمت راست و چپ مشهود است که در اثر اصابت جسم سخت یا انجام اعمال جنسی خشن طی 24 ساعت اخیر حادث شده است. نمونه... جهت بررسی تجسس اسپرم گرفته شد (ص 21 ). در گواهی پزشکی م. نیز قید گردیده:... علائم... و ازاله بکارت مشهود نمی‌باشد، در معاینه از دبر در حال حاضر علائم دخول (کبودی و خراشیدگی و...) مشهود نمی‌باشد... (ص 26 ). جهت دستگیری ع. اقدامات مختلفی صورت گرفته که بدون نتیجه بوده است. در همین رابطه افراد دیگری هم به اتهام مخفی کردن متهم یا نگه داری مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته اند. بالاخره به موجب قرار مورخ 02/04/93 از ناحیه آقای دادستان در خصوص ع. فرزند... و س. فرزند... مبنی بر شرکت در آدم ربایی و تهدید به قتل و تهدید با چاقو قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و نسبت به زنای به عنف به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر و نسبت به متهمین دیگر با توجه به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب... (محل وقوع جرم) مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده است (صفحات 147 الی 149 ). با ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان شکات مجددا شکایت خود را مطرح کرده و ماجرا را توضیح داده اند. در جلسه بعدی متهم حاضر لیکن این بار اتهامات خود را انکار نموده و مدعی گردیده که داخل جعبه اتوبوس بوده و چیزی ندیده است (ص 177 ). در این فاصله آقای... و... خود را به وکالت از متهم معرفی و اقدامات دیگری جهت دستگیری ع. به عمل آمده که نتیجه ای در بر نداشته است. هم چنین مقرر گردیده که س. جهت بررسی نمونه سواپ اخذ شده از شاکی خانم م. و DNA متهم به پزشکی قانونی معرفی گردند که به لحاظ عدم تامین هزینه آزمایشات مذکور نتیجه ای به دست نیامده است. در جلسه مورخ 22/02/93 طرفین و نماینده محترم دادستان حاضر بدوا نماینده دادستان مطالبی در دفاع از کیفرخواست بیان نموده و تقاضای مجازات متهمین را به اتهامات مذکور در کیفرخواست و زنای به عنف کرده است. شکات هم مجددا شکایت خود را مطرح نموده و به متهم مفاد کیفرخواست و زنای به عنف نسبت به خانم م. تفهیم اتهام گردیده است. مشارالیه اظهار داشته: من کاری نکردم و شاگرد ماشین بودم و در داخل جعبه داشتم مواد مصرف می کردم و زمانی که این ها داشتند پیاده می شدند من آن ها را دیدم. راجع به اقاریر قبلی خود در مرجع انتظامی و نزد آقای دادستان نیز اظهار داشته: زیر کتک بوده و از ترس اقرار کردم. احد از وکلای متهم نیز مدافعاتی نموده، بالاخره دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه --- - 24/02/93 با رای اکثریت متهم س. را از زنای به عنف با استدلال مندرج در رای تبرئه، لیکن به اتهام شرکت در آدم ربایی به تحمل پانزده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و به اتهام رابطه نامشروع مادون زنا به عنف نسبت به خانم م. به تحمل نود و نه ضربه شلاق و به اتهام تهدید با چاقو به تحمل دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم نموده و نسبت به ع. به لحاظ فراری بودن متهم، پرونده مفتوح اعلام گردیده است. با ابلاغ رای، وکلای محکوم علیه از جهت محکومیت و دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از جهت تبرئه متهم از زنای به عنف نسبت به رای صادره اعتراض نموده‌اند که پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

به موجب قسمتی از دادنامه --- - 24/02/93 شعبه دوم دادگاه کیفری استان گلستان س. فرزند... به اتهام شرکت در آدم ربایی به تحمل پانزده سال حبس و به اتهام رابطه نامشروع مادون زنا به عنف نسبت به خانم م. به تحمل نودونه ضربه شلاق و به اتهام تهدید با چاقو نیز به تحمل دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم گردیده است که با ابلاغ رای وکلای محکوم علیه از جهت محکومیت و آقای دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از جهت تبرئه متهم از زنای به عنف نسبت به رای صادره اعتراض نموده اند. با بررسی محتویات پرونده نظر به این که از مجموع شکایت شکات و گزارشات و اقدامات مرجع انتظامی و تحقیقات آقای دادستان عمومی و انقلاب.... و اقاریر صریح و روشن محکوم علیه در مرجع انتظامی و نزد آقای دادستان علی رغم انکار بعدی وی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده انجام بزه از ناحیه محکوم علیه محرز و مسلم بوده و دادنامه معترض عنه با رعایت تشریفات دادرسی و در حدود موازین شرعی و قانونی صادر گردیده و از ناحیه وکلای محکوم علیه نیز ایراد و اعتراض موثر و موجهی نسبت به رای مذکور به عمل نیامده است و از جهت برائت مشارالیه از اتهام زنای به عنف هم نظر به عدم اقرار متهم در دادگاه و با عنایت به قاعده درء و عدم ملاحظه دلیل و مدرکی در پرونده مبنی بر انجام زنای به عنف به نحوی که از طرق متعارف ایجاد علم به منظور صدور رای بنماید با رد اعتراضات به عمل آمده و مستندا به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه سی ام دیوان عالی کشور - عضو معاون

کریم پور - دُرّی

منبع
برچسب‌ها