تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۳/۳۴۴
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۳۳

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تقسیم جرائم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن, مربوط به جرائم تعزیری است. در جرایمی که فقط مستوجب دیه است, گرچه فقط واجد جنبه خصوصی است و شکایت یا گذشت شاکی تعیین‌کننده در تعقیب است، اما تحت عنوان جرم قابل گذشت قرار نمی‌گیرد با این حال، دعوای راجع به دیه در صورت گذشت شاکی خصوصی مشمول ماده ۱۷۹ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸٭ خواهد بود.
٭- توضیح مولفان: این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق ماده ۳۴۱ آن رفتار شود.