شماره پرونده ۱۶ - ۵/۳ - ۹۳
سوال
ملکی توقی-ف شده و درخ-واست رفع توقی-ف به لحاظ اینکه منزل مسکونی می‌باشد داده شده است. ملک توقیفی فعلاً به صورت مسطح و زمین می‌باشد قبلاً منزل مسکونی بوده است و هنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۴۹/۹۳/۷ - ۱۷/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه محکوم‌علیه (مدیون) مسکنی را که جزء مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب نماید این امر موجب خروج مسکن مزبور (که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دائره مستثنیات دین نمی‌گردد.