رای ایجاد رویه شماره 1268 مورخ 1395/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1268

تاریخ دادنامه: 26/ بهمن/1395

کلاسه پرونده: 95/1417

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

موضوع شکایت و خواسته: الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی کارکنان سازمان تامین اجتماعی و الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش آن و احتساب ایام مذکور به عنوان سوابق خدمتی در اجرای اعمال ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در اجرای ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تقدیم و ارسال چند فقره آراء مشابه صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری، در خصوص احتساب سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی و الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه و احتساب سنوات مذکور، تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از مراجعات مکرر شاکیان و تسری آن به موضوعات مشابه با عنایت به توضیحات لازم ذیل و ارائه پنج نمونه از چندین مورد آرای مشابه صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست:

الف) بر اساس تبصره (5) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 21/9/1369 مجلس محترم شورای اسلامی « پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی، شش سال محسوب می‌گردد».

ب) گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900006006 با موضوع دادخواست آقای فرهاد ابراهیم پور به طرفیت 1- سازمان آموزش وپرورش استثنایی 2- اداره کل تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خواندگان به احتساب سنوات ارفاقی و الزام اداره کل تامین اجتماعی به پذیرش و دریافت و احتساب سنوات ارفاقی به موجب دادنامه شماره 910997090250143-28/4/1391 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

طبق تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 21/9/1369 مجلس شورای اسلامی پنج سال خدمت رضایت بخش در سازمان مزبور از هر نظر شش سال محسوب می‌گردد و بر اساس ماده 52 آیین‌نامه استخدامی سازمان و مفاد هجدهمین جلسه شورای سازمان در تاریخ 17/12/1379 کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی قابل تعمیم است بر این پایه با توجه به اینکه شاکی از کارمندان رسمی سازمان می‌باشد و با توجه به اینکه حق بیمه مدت دو سال و هشت ماه از سنوات ارفاقی وی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردیده است و در سوابق پرداخت حق بیمه وی احتساب نگردیده لذا به تجویز ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی نسبت به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی شاکی و الزام اداره کل

تامین اجتماعی استان تهران نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

ب: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900012549 با موضوع دادخواست خانم طاهره بینایی خواجگینی به طرفیت 1- سازمان آموزش و پرورش استثنایی 2- سازمان تامین اجتماعی و با موضوع خواسته الزام سازمان ردیف 1 به پرداخت حق بیمه معوقه 3 سال سنوات ارفاقی و پذیرفتن آن توسط سازمان دوم به موجب دادنامه شماره 9109970901702903-12/10/1391 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشت در آموزش و پرورش استثنایی اشتغال به کار دارد و طبق تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال 1369 کسانی که در سازمان یاد شده اشتغال به کاردارند در قبال 5 سال خدمت از یک سال سنوات ارفاقی برخوردار خواهند شد بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد که با عنایت به محتوای پرونده و پاسخ طرفهای شکایت و مستندات ابرازی نظر به اینکه سازمانهای طرف شکایت دفاع موثری در مورد عدم انجام خواسته شاکی معمول نداشته اند و هر کدام علت آن را تعلل طرف مقابل اعلام کرده است که موثر در مقام نمی‌باشد بنابراین شکایت طرح شده وارد تشخیص گردید و به استناد مقررات ذکر شده و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و پرداخت حق بیمه توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی بابت سنوات ارفاقی و تامین اجتماعی به قبول آن و احتساب سابقه با رعایت مقررات مربوط صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 90099809000075004 با موضوع دادخواست آقای احمدعلی نیک سیرت به طرفیت 1- سازمان آموزش و پرورش استثنایی 2- اداره کل تامین اجتماعی استان تهران و با موضوع دادخواست [خواسته] احتساب سابقه سنوات ارفاقی به اعتبار اشتغال به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی به موجب دادنامه شماره 9009970902503284-8/12/1390 مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است:

طبق تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 21/9/1369 مجلس شورای اسلامی و ماده 52 آیین‌نامه خاص استخدامی سازمان آموزش وپرورش استثنایی، پنج سال خدمت رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد و بر اساس رای هجدهمین جلسه شورای سازمان مذکور در تاریخ 17/12/1379 این امر به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان تسری داده شده بر این پایه نظر به اینکه شاکی از کارمندان رسمی سازمان و از مشمولین مقررات فوق الاشعار می‌باشد لذا با پذیرش خواست وی به تجویز ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی نسبت به پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تامین اجتماعی و الزام سازمان مزبور نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه ای صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده قطعی است.

د: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900006553 با موضوع دادخواست خانم زهره احمدزاده اردبیلی هوشنگ به طرفیت 1- سازمان آموزش و پرورش استثنایی 2- اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام خواندگان ردیف اول به پرداخت حق بیمه معوقه مربوط به سنوات ارفاقی و ردیف دوم به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی به موجب دادنامه شماره 9109970901501268- 21/6/1391 مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره 33587-25/12/1391 که به شماره 906-10/3/1391 ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده و نظر به اینکه بر مبنای تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 21/9/1369 مجلس شورای اسلامی پنج سال خدمت رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد و بر اساس ماده 52 آیین‌نامه استخدامی سازمان بر این امر تاکید و به موجب رای صادره در هجدهمین جلسه شورای مذکور در تاریخ 17/12/1379 به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی تعمیم داده شده است لذا شعبه 15 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه معوقه مربوط به سنوات ارفاقی و خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوت خدمتی صادر و اعلام می کند. رای اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

ه-- شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900012536 با موضوع دادخواست خانم فاطمه سوسن ابوالمعالی دامغانی به طرفیت 1- سازمان آموزش و پرورش استثنایی 2- سازمان تامین اجتماعی (اداره کل تهران بزرگ) و به خواسته الزام ردیف اول به پرداخت حق بیمه معوقه مربوط به سنوات ارفاقی و الزام ردیف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سنوات ارفاقی به موجب دادنامه شماره 890997090002019-28/4/1391 مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکیه دائر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت ردیف اول به واریز حق بیمه معوقه مربوط به سنوات ارفاقی و الزام ردیف دوم به پذیرش آن و احتساب آن به عنوان سنوات ارفاقی با این توضیح که از کارکنان رسمی آموزش و پرورش استثنایی کشور بوده و دارای 21 سال سابقه خدمت می‌باشد با توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح دفاعیه مشتکی عنهما به شماره های فوق الذکر نظر به اینکه مطابق احکام کارگزینی پیوست دادخواست از کارکنان شاغل در سازمان مزبور می‌باشد و مورد اذعان دستگاه متبوع نیز می‌باشد و برابر مفاد تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 21/9/1369 مجلس شورای پنج سال خدمت رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد و ماده 52 آیین‌نامه خاص استخدامی همان سازمان بر این امر تاکید و به موجب رای صادره در هجدهمین جلسه شورای سازمان مذکور مورخ 17/12/1379 به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی تعمیم داده شده است شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم بر الزام طرفهای شکایت به اجابت خواسته شاکیه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال 1369 پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌شود و به موجب ماده 52 آیین‌نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنایی مقرر شده است که « در اجرای تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان هر 5 سال خدمت در آموزش و پرورش استثنایی از لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی، وظیفه و وراث 6 سال محسوب می‌گردد.» و بر اساس رای صادر شده در هجدهمین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ 17/12/1379 این امر به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان تسری داده شده است. نظر به مراتب فوق الذکر دادنامه های شماره 9109970901501268- 21/6/1391 شعبه 15، 9109970901702903-12/10/1391 شعبه 17، 9009970902503284-8/12/1390، 9109970902501430-28/4/1391 شعبه 25 و 8909970900402019-7/12/1389 شعبه 4 که با توجه به مقررات فوق الذکر حکم بر الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی صادر شده صحیح است و در اجرای حکم مقرر در بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به عنوان رای ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع