رای شماره 1407 مورخ 1397/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1407

تاریخ دادنامه: 1397/06/20

شماره پرونده: 96/839

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل امجدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 صورتجلسه شماره 31-1392/05/26 شورای اسلامی شهر رباط کریم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 صورتجلسه شماره 31-1392/05/26 شورای اسلامی شهر رباط کریم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار عالی می رساند که دستگاههای مندرج در ستون طرف شکایت، طی اقدامی غیر قانونی و تنها با اکتفا به مصوبه فوق الاشعار، روستاهای سفیدار- شترخوار- نوده- کیکاور را از بخشداری منفک و به شهر رباط کریم ملحق نمودند. با عنایت به اینکه این روستاها حدود 5 یا 6 کیلومتر از شهر رباط کریم فاصله داشته و دارای کد روستایی می‌باشد که قبلاً توسط دهیاریهای خود اداره می شده و زیر ساخت کاملاً روستایی دارند و تبدیل وضعیت روستایی به شهر و استقرار ناحیه شهرداری که هنوز از زمان الحاق به صورت سرپرستی اداره می‌شود، برای مردم ضعیف و آسیب پذیر این روستا غیر از تحمیل هزینه های گزاف شهری تحت عناوینی از جمله عوارض شهری، هزینه استحکام بنا، هزینه انشعابات شهری و... ارمغان دیگری نداشته است که همین امر موجبات نارضایتی مردم را به همراه داشته و چندین طومار به وزارت کشور و فرمانداری- استانداری و... ارسال گردیده که ترتیب اثر داده نشده است و این اقدام غیر قانونی (الحاق روستاها به شهر) بارها در جلسات از لسان فرماندار وقت، بیان شده است و تا بحال همه مسئولین شهری قول تغییر اوضاع به حالت قبل (روستا) را داده اند ولی اخیراً به یکباره اعلام نموده‌اند که در روستاهای مذکور انتخابات شورای شهر برگزار خواهد شد. لذا ضمن اعتراض به این تصمیم و اقدام دستگاههای موصوف با استناد به دلایل ذیل، خواستار ابطال مقرره و مصوبه مربوطه، از تاریخ تصویب و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اقدام فرمانداری مربوطه در خصوص اخذ رای برای کاندیداهای شورای شهر رباط کریم از مردم روستاهای مذکور می باشیم:

1- مطابق ماده 13 قانون و ضوابط تقسیمات کشور، هرگونه انتزاع و الحاق- تبدیل و... باید به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران باشد و همچنین تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معیارهای مندرج در ماده 4 همان قانون موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران است. حال اینکه در الحاق روستاهای نام برده شده به شهر رباط کریم این ضوابط و مواد قانونی نادیده گرفته شده و تنها به صورت جلسه ای استناد گردیده که متولیان آن را خارج از اختیارات قانونی خود تصویب نموده اند، لذا این مصوبه، مخالف نص صریح قانونی و مواد پیش گفته شده بوده و درخور ابطال است.

2- با اعلام برگزاری انتخابات شورای شهر و اخذ رای از اهالی روستاهایی که هنوز دارای کد روستایی بوده و به صورت غیر قانونی و با نادیده گرفتن ضوابط و مقررات مربوط به شهر ملحق شده اند، نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه اجتهاد در مقابل نص می‌باشد و همچنان که معتقدیم عمل غیر قانونی باطل و دارای اثر قانونی نخواهد بود.

علی ایحال با تدقیق در مراتب و مندرجات فوق و ضرورت توجه به اهمیت موضوع، از محضر مقام رسیدگی کننده بدواً صدور دستور موقت و همچنین ابطال مصوبه مورد اشاره، مستدعی است. قبلاً از بذل توجهات آن مقام کمال تشکر را داریم. "

متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

" موضوع: صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شهر رباط کریم

شماره جلسه: 21

تاریخ جلسه: 1392/05/26

نوع جلسه: عادی- رسمی

دستورجلسه: رسیدگی به نامه های وارده از شهرداری

1-..........

2-..........

3- نامه شماره 37/م/843-1392/05/26 شهرداری رباط کریم منضم به تصویر نامه شماره 13976-1392/05/26 فرمانداری شهرستان رباط کریم و تصویر صورتجلسه مورخ 1392/05/21 در خصوص تغییر و تحول روستاهای کاظم آباد، سفیدار، شترخوار و نوده و الحاق روستای مذکور به حوزه شهرداری رباط کریم و به تبع آن تحت پوشش قرار گرفتن 40 نفر از نیروهای دهیاریهای روستاهای یاد شده به شرکتهای تامین نیروی انسانی تحت پوشش شهرداری مطرح گردید و اعضا نیز برابر ضوابط و مقررات و رعایت ضوابط تقسیمات کشوری با پیشنهاد مطروحه موافقت نمودند. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رباط کریم به موجب لایحه شماره 97/171-1397/02/22 توضیح داده است که:

" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

موضوع: دفاع و پاسخ قانونی در قبال دعوای آقای اسماعیل امجدی به خواسته « ابطال مصوبه 21-1392/05/26 شورای اسلامی شهر در خصوص الحاق روستاهای سفیدار، نوده و کیکاور به شهر» موضوع پرونده کلاسه 96/839 احتراماً بنابر مطالب ذیل الذکر در راستای تبیین موضوع مارالذکر و تشحیذ ذهن آن مرجع عالی نسبت به ماوقع و با رعایت ایجاز کلام به نحو اجمال معروض داشته: قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به صراحت و روشنی ضوابط، کیفیت و تشریفات قانونی مقرر جهت بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و جامع شهری، تغییرات آنها و الحاق مناطق واجد شرایط را تشریح و بیان نموده که در مانحن فیه و در خصوص شهر رباط کریم نیز عیناً مصداق و مجری گردیده، به عبارت دیگر متعاقب تدارک و تامین مقدمات لازم جهت تصویب طرح تفصیلی و جامع شهری رباط کریم در مجموعه شهرداری و ارسال آن به کمیسیون موسوم به ماده 5 شورای عالی شهرسازی و حسب مطالعات، بررسیها و انطباق نقشه های ترسیمی النهایه بررسی طرح جامع شهر رباط کریم در مورخ 1388/10/02 در کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی مورد تایید و تصویب واقع شده و سپس در قالب نامه های شماره 4648/4-1389/01/29 و 67505/90-1390/09/16 از سوی استانداری تهران جهت اجراء ابلاغ و امر به رعایت گردیده که مستندات معنونه به پیوست تقدیم می‌گردد. یکی از موارد مضبوط و مصوب در طرح جامع شهر رباط کریم، الحاق روستاهای شترخوار و سفیدار (سپیدار) به عنوان محدوده منفصل شهری به شهرداری رباط کریم بوده است که متعاقب تصویب در مراجع ذیصلاح فوق الاشاره در مورخ 1392/05/25 از سوی فرمانداری شهرستان رباط کریم به شورای اسلامی شهر رباط کریم ارسال و اعلام گردیده که به پیوست می‌باشد.

معهذا با عنایت به مراتب معروضه و مستند به اسناد و ادله اخیرالاشاره، صرف نظر از اهداف و منویات خواهان در اقامه دعوای مطروحه و بیان توجیهات واهی در اقامه آن، مبرهن و بارز است که اولاً: الحاق مناطق مبحوث عنه به حوزه شهرداری رباط کریم بر پایه رعایت مقررات قانونی موضوعه و توسط مرجع ذیصلاح قانونی انجام یافته که سالهاست از آن سپری می‌گردد و در ثانی اقامه دعوای معنونه اساساً توجهی به شورای اسلامی شهر رباط کریم ندارد زیرا مصوبات مختلف فیه از سوی این مرجع وضع نشده و صرفاً در مقام ابلاغ و ارسال مصوبه مرجع قانونی ذیصلاح به شهرداری عمل کرده است و لذا دعوای مطروحه به استناد بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ایضاً به جهت عدم اتکاء به ادله مثبته فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است که امعان نظر آن مرجع عالی و اتخاذ تصمیم شایسته را بر می تابد، مراتب سپاس بدواً ایفاد می‌گردد."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پروند به هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی در مورد بند 3 صورتجلسه موضوع شکایت نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نکرده است و به موجب دادنامه شماره 76-1397/03/30 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به بند 3 صورتجلسه شماره 31-1392/05/26 شورای اسلامی شهر رباط کریم در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/06/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه در بند 3 مصوبه شماره 21-1392/05/26 شورای اسلامی شهر رباط کریم، با تغییر و تحول روستاهای کاظم آباد، سفیدار، شترخوار و نوده و الحاق روستاهای مذکور به حوزه شهرداری رباط کریم با رعایت ضوابط و مقررات ضوابط تقسیمات کشوری موافقت شده، مبین این است که طبق قانون ضوابط و تقسیمات کشوری در مرجع صالح تصمیم مقتضی اتخاذ شود و در صورت الحاق روستاهای مذکور، این الحاق توسط شورای اسلامی شهر رباط کریم صورت نگرفته است. بنابراین چون مصوبه شورای اسلامی شهر رباط کریم متضمن الحاق روستاهای مذکور نیست از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود و رسیدگی به آن قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی

منبع