تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۴۶۵

پیام: اقدام به فرار متهم، تمرد نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه تلقی نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در خصوص اعلام شکایت... به وکالت از خانم س. علیه آقای س. دایر بر سرقت یک دستگاه خودرو آزرا به شماره... در مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ به واسطه کشف بعدی خودرو - اهانت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه - تمرد در مقابل مأمورین و الصاق پلاک دست نویس پراید بر روی خودرو مسروقه درخواست اقدام مناسب می نماید. با تعیین وقت رسیدگی وکیل شاکی در معیت موکلش حضور یافته و طی لایحه شماره ۲۳۰۱۰۹۱ نحوه سرقت و نحوه دستیابی متهم به اسناد و مدارک موکلش در طی مدت کمی که خودرو در اختیارش قرار گرفته و اظهارات مطلعین که مدت و نحوه تصرفات موکلش تا دی ماه سال ۱۳۹۱ را مورد اشاره قرار داده اند را یادآوری نموده و بر خواسته خود تأکید می نماید. متهم علی رغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کند، لذا این مرجع باملاحظه محتویات پرونده و اشاره مکرر متهم در مراحل مختلف تحقیق که به صحت و انعقاد مبایعه نامه در فروش خودرو تأکید نموده و شاکیه با تأیید ضمنی دادن امضا به سوءاستفاده از آن تأکید نموده است. با توجه به متن مبایعه نامه که از تعرض مصون مانده، شاکیه به تحویل کلیه اسناد و مدارک خودرو به همراه خودرو به متهم اشاره نموده، انکار پس از اقرار را مسموع ندانسته و مستندی بر سرقت خودرو ارائه نگردیده و به واسطه حقوقی بودن موضوع اختلاف به استناد ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به تبرئه متهم صادر می نماید. در خصوص اهانت و تمرد نوع و کلمات مورد اهانت معین نشده اقدام به فرار متهم به منزله تمرد تلقی نمی شود، لذا به واسطه فقدان ادله به استناد ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به تبرئه متهم صادر می نماید. در خصوص نصب پلاک دست نویس بزه را به واسطه اقاریر صریح متهم و مستندات موجود محرز دانسته و به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان است.

مستشار تجدیدنظر مأمور به خدمت در شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران- نوری

رأی واخواهی

در خصوص واخواهی آقای س. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۶۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ موضوع محکومیت واخواه به اتهام نصب پلاک دست نویس، توجهاً به محتویات پرونده و لایحه تقدیمی محکوم علیه، دلیل جدیدی که خدشه ای به دادنامه صادره وارد نماید ارائه نگردیده است. لذا دادگاه با صائب دانستن دادنامه معترض عنه، آن را مستنداً به ماده ۴۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران- عسگری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۶۰۹- ۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ صادره از شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای س. در حال حاضر متواری و مجهول المکان از اتهام سرقت یک دستگاه خودرو آزرا به شماره... مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ و اهانت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه و تمرد در مقابل مأمورین برائت حاصل نموده است تجدیدنظرخواه به برائت مذکور معترض و درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است؛ دادگاه با بررسی و مداقه جامع اوراق پرونده و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رضا آروین - علی امرایی